Samhällskunskap (53-60 hp), 7.5 hp

Social Science, (53-60), 7.5 credits

92SH41

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Matematik B, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Samhällskunskap 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för centrala vetenskapsteoretiska traditioner på grundläggande nivå.
- redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga metoder samt forskningsprocessens olika moment.
- formulera relevant problemställning som grund för vetenskapligt arbete i samhällsvetenskap.
- på en grundläggande nivå tillämpa samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och grundläggande forskningsetik.
- producera en vetenskaplig text på grundläggande nivå med korrekt formaliahantering.
- kritiskt granska och konstruktivt kommentera vetenskapliga arbeten.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande vetenskapsteoretiska frågor och samhällsvetenskaplig forskningsmetod. Vidare behandlas metodologiska frågor där formulering av forskningsproblem och val av metod samt forskningsprocessens olika steg ingår. Kursen omfattar även tillämpad metod med fokus på insamling, bearbetning, redovisning och tolkning av empiriska data, samt källkritik, intervjumetoder och statistik med samhällsvetenskaplig relevans. Kursen innehåller också författande av en kortare metod-PM i grupper om två - tre personer, samt seminariebehandling av detta arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen samt framläggande och försvar av den egna gruppens metod-PM samt opposition på en annan PM i seminarium.

PROVKODER:
PRO1 Metod-PM: skriftlig och muntlig redovisning, 4,5 hp UV
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen, 3 hp UV

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Eliasson, Annika. (upplaga 3, 2013), Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. Esaiasson, Peter m.fl. (2011), Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik. Gilje & Grimen (2007) Samhällsvetenskapens förutsättningar, Stockholm: Daidalos. Artiklar Referenslitteratur: Sanne, Marika (2000), Skrivråd för statsvetare. Lund: Studentlitteratur. + ytterligare litteratur tillkommer i samråd med handledare

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.