Samhällskunskap: Verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

Social Science, Teaching Practice, (46-52,5 hp), 7.5 credits

92SHV9

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 3 (HT 2016) Svenska Linköping V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 3 (HT 2016) Svenska Linköping V

Huvudområde

Didaktik,

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Samhällskunskap 1-30 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera en undervisningssekvens utifrån styrdokument, lärandeteorier och samhällsvetenskapliga modeller och metodik, elevernas förutsättningar samt IKT
- argumentera för val av läromedel utifrån styrdokument, intersektionalitet och IKT
- kritiskt granska och välja relevanta läromedel utifrån styrdokument, intersektionalitet, lärandeteorier och IKT
- agera utifrån skolans värdegrund med fokus på mänskliga rättigheter, respekt och tolerans samt intersektionalitet
- genomföra en undervisningssekvens utifrån planeringen i relation till styrdokument, lärandeteorier och samhällsvetenskapliga modeller och metodik samt IKT
- följa upp och reflektera över undervisningssituationer i relation till lärandeteorier och egna insatser i den pedagogiska verksamheten
- dokumentera och kommunicera bedömning av elevers kunskaper i Samhällskunskap och argumentera för sina överväganden
- ta emot konstruktiv kritik och utifrån detta utveckla sitt yrkeskunnande.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera, organisera och genomföra undervisning i samhällskunskap och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar. I utvärderingen av planeringen och undervisningen reflekterar den studerande tillsammans med handledaren över sin egen undervisning i relation till teorier och metoder inom didaktisk forskning inom undervisning och lärande i samhällskunskap inklusive bedömning. Den studerande övar sig i lärarrollen att samarbeta och interagera med elever och skolans personal. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examinationen sker genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt genom skriftlig redovisning.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF Tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor, 5 hp, U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-rapport, 2.5 hp, U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.