Spanska (31-55 hp), 25 hp

Spanish (31-55 ), 25 credits

92SP31

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Thörnryd

Studierektor eller motsvarande

Jean André

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5hp, Utveckling och lärande, 10hp, Bedömning och betygsättning, 7.5hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5hp, 1-30hp i ingångsämne samt Spanska 1-30hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- återge relevant information från olika varianter av talad spanska även med viss regional färgning,
- definiera och använda grundläggande lingvistisk terminologi,
- översätta svensk text till idiomatisk och språkligt korrekt spanska,
- redogöra för spanska språkets historia och utveckling, även relaterat till närbesläktade språk,
- kommunicera på spanska anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang,
- visa utvecklad förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera spanskspråkig litteratur från olika epoker samt kultur- och samhällsförhållanden i spanskspråkiga länder,
- på spanska diskutera och analysera texter med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg,
- analysera äldre spanska texter, med hänsyn till både det språkliga och det litterära innehållet,
- visa grundläggande kunskaper i latinamerikansk historia, kultur, geografi, samhällsstruktur och –utveckling,
- planera ett undervisningsmoment utifrån ett språkligt perspektiv och diskutera didaktiska val och möjliga tillämpningar i pedagogisk verksamhet inom fria skolformerna,
-problematisera bedömning och återkoppling av muntlig eller skriftlig text i förhållande till elevers olika nivåer inom gymnasiet,
- formulera relevanta didaktiska problemställningar som grund för en enklare vetenskaplig undersökning,
- genomföra en enklare undersökning och skriva en mindre uppsats av vetenskaplig karaktär på huvudsakligen korrekt spanska,
- korrekt använda sig av citat och referenser utifrån något av de gängse system som finns inom humaniora,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt,
- kritiskt granska en uppsats samt agera opponent och respondent vid ett uppsatsseminarium.

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i det spanska språket, kulturstudier, litteraturstudier, ämnesdidaktiska studier och skrivande av ett enklare vetenskapligt arbete inom det språkdidaktiska området.

Språkstudier
Språkstudier innebär fördjupade studier i spansk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Spansk språkvetenskap introduceras genom en översiktlig framställning av det spanska språkets historia i och utanför Spanien samt en genomgång av grundläggande språkvetenskapliga termer ur ett förenat teoretiskt, praktiskt och didaktiskt perspektiv. Grundläggande metoder för uppsatsskrivande bearbetas och tillämpas genom författande av ett självständigt arbete med didaktiskt inriktning på ca 5-8 sidor. Arbetet utgår ifrån material insamlat under utlandsvistelse och presenteras vid ett seminarium där studenterna övas i att vara opponent och respondent.

Litteraturstudier
Litteraturstudier innehåller studium av 1900-talets litteraturhistoria samt av skönlitteratur från 1900 till idag. Texterna studeras från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. De olika texterna diskuteras och analyseras med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och i förhållande till olika litterära strömningar. Ett litteraturdidaktiskt perspektiv genomsyrar studierna.


Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av Latinamerikas historia, samhällsförhållanden utifrån ett didaktiskt perspektiv. Genom samtalsövningar som utgår från läsning av aktuella texter bearbetas och problematiseras kultur- och samhällsförhållanden samt interkulturell förståelse. Olika typer av informationssökning och källkritisk analys med särskild anknytning till undervisning och lärande utifrån ett interkulturellt perspektiv genomförs.


Språkdidaktiska studier
Inom de språkdidaktiska studierna görs jämförande analyser av utbildningssystem, undervisningspraxis, social interaktion och pedagogiskt ledarskap. I kursen ingår att formulera och tillämpa olika didaktiska frågeställningar samt teoretiska och metodologiska aspekter. Studenter övar sig över i att bedöma och ge återkoppling på skriftliga och muntliga texter av olika slag. I kursen ingår även planering och uppläggning av begränsade kursmoment.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, övningar samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, uppsatsseminarium, muntlig och skriftlig redovisning med skriftligt underlag. Examination sker individuellt.

Provkoder:
MRE2 Muntl redovisn m skriftl underlag: grammatik utifrån ett didaktiskt perspektiv 5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: språkvetenskap 1,5hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: språkhistoria 1,0hp (U-VG)
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen: litteratur utifrån ett didaktiskt perspektiv 4,5 hp (U-VG)
STN5 Skriftlig tentamen: hemtentamen: litteraturhistoria utifrån ett didaktiskt perspektiv 3,0 hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Kulturstudier utifrån ett didaktiskt perspektiv 6,5 hp (U-VG)
UPS1 Uppsats med didaktisk inriktning 3,5 hp (U-VG)
RESP Respondentskap 0 hp (U-VG)
OPPO Opponentskap 0 hp (U-VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

SPRÅKSTUDIER Gutiérrez Araus, M. (2005) Problemas fundamentales de la gramática del español como segunda lengua. Arco libros. (304 s). ISBN 9788476355992 Referenslitteratur Fält, G. - Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. Fält, G. - Spansk grammatik för universitet och högskolor: Övningar med facit. Lund: Studentlitteratur. LITTERATURSTUDIER Litteraturhistoria Cervantes, Miguel de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona. Planeta, 2004. ISBN 84-320-4871-2 Anónimo Lazarillo de Tormes Madrid Cátedra, 1999. ISBN 84-376-0660-8 Vega, Lope de Fuente Ovejuna. Clásicos Castalia. Madrid 1985. ISBN 84-7039-462-2 García López, José: Historia de la Literatura Española. Barcelona. Vicens Vives, 2001. ISBN 84-316-0597-9 Kompendium : Spansk äldre text sammanfattad av Eva Löfqvist och Carlos Foresti. (Säljs hos Kompendieförsäljningen, hus C, Kopieringsservice) Skönlitterär text Unamuno, Miguel de Niebla Madrid. Cátedra, 2004. ISBN 84-376-0347-1 García Lorca, Federico La casa de Bernarda Alba Madrid. Cátedra, 2005. ISBN 84-376-2245-X García Márquez, Gabriel Crónica de una muerte anunciada Barcelona. Plaza & Janés, 1994. ISBN 84-01-62009-0 Mastretta, Ángeles Arráncame la vida Barcelona. Seix Barral, 2005. ISBN 84-322-1639-9 Franco, Jean Historia de la literatura Hispanoamericana Barcelona. Ariel, 1990. ISBN 84-344-8315-7 Kompendium: Cuentos, poemas y estudios complementarios para el curso ’Skönlitterär text’ av Victoria Thörnryd. (Säljs hos Kompendieförsäljningen, hus C, Kopieringsservice) KULTURSTUDIER Piñeyro, Juan Carlos Hispanoamérica desde la alteridad Lund: Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-0414-X Allmän referenslitteratur Norstedts spanska ordbok, svensk/spansk - spansk/svensk Diccionario ESENCIAL Santillana de la lengua española eller Diccionario didáctico de español - intermedio eller Diccionario Salamanca de lengua española Norstedts spanska idiombok Gelabert, M. José et al., Niveles umbral intermedio y avanzado - Repertorio de funciones comunicativas del español González Hermoso, Alfredo,Conjugar es fácil en español de España y de América. Språkdidaktiska studier Álvarez, Fernando (2012). Desarrollo de actividades didácticas. http://kulturochsamhalle2012.wikispaces.com/file/view/Desarrollo+de+actividades+didácticas.pdf. [Acceso 2012-12-05]. Tomberg, Ulrika; Malmqvist, Anita & Valfridsson, Ingela: Språkdidaktiska perspektiv Tornberg, Ulrika (2009). Språkdidaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.