Spanska: verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp

Spanish, Teaching Practise, 5 credits

92SPV3

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92SPLV.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofie Persson

Kursansvarig

Ann-Sofie Persson

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 4 (VT 2017) 201816-201823 Svenska Linköping V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 4 (VT 2017) 201816-201823 Svenska Linköping V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 4 (VT 2017) 201816-201823 Svenska Linköping V

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- observera pedagogiska praktiker i ett spanskspråkigt land
- analysera och diskutera olika aspekter av pedagogiska praktiker, inklusive pedagogisk ledarskap, i Sverige och i ett spanskspråkigt land ur ett kontrastivt perspektiv med viss tonvikt på frivilliga skolformer
- planera och diskutera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och i relation till genus, klass och etnicitet
- genomföra enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och med hänsyn till genus, klass och etnicitet
- utvärdera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och i relation till genus, klass och etnicitet
- dokumentera och bedöma elevernas kunskaper
- interagera och samarbeta med elever, kollegor och annan skolpersonal i olika typer av situationer

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i spanska inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och utvärdera begränsade undervisningsområden i spanska. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till genus, klass och etnicitet, samt analyserar och diskuterar olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. Den studerande övar sig i att dokumntera och bedöma elevernas kunskaper. I Spanien genomför den studerande observationer i olika skolformer och problematiserar pedagogiskt ledaskap, pedagogiska dilemman och olika lösningar av dessa. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarier och självstudier.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och

didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp (U-G)

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp (U-VG)

SRE1 Skriftlig redovisning: analys av observationer  0,5 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.