Spanska: verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp

Spanish: Teaching Practise, 5 credits

92SPV3

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92SPLV.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Ann-Sofie Persson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2019) 201902-201904 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2019) 201902-201904 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2019) 201902-201904 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Spanska (1-30 hp) varav 15 hp med godkänt resultat samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- observera pedagogiska praktiker i ett spanskspråkigt land
- analysera och diskutera olika aspekter av pedagogiska praktiker, inklusive pedagogisk ledarskap, i Sverige och i ett spanskspråkigt land ur ett kontrastivt perspektiv med viss tonvikt på frivilliga skolformer
- planera och diskutera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och i relation till genus, klass och etnicitet
- genomföra enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och med hänsyn till genus, klass och etnicitet
- utvärdera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och i relation till genus, klass och etnicitet
- dokumentera och bedöma elevernas kunskaper
- interagera och samarbeta med elever, kollegor och annan skolpersonal i olika typer av situationer

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i spanska inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och utvärdera begränsade undervisningsområden i spanska. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till genus, klass och etnicitet, samt analyserar och diskuterar olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. Den studerande övar sig i att dokumntera och bedöma elevernas kunskaper. I Spanien genomför den studerande observationer i olika skolformer och problematiserar pedagogiskt ledaskap, pedagogiska dilemman och olika lösningar av dessa. 

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarier och självstudier.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och

didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp (U-G)

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp (U-VG)

SRE1 Skriftlig redovisning: analys av observationer  0,5 hp (U-VG)

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grand av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana tillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.