Svenska (1-30 hp), 30 hp

Swedish (1-30 cr), 30 credits

92SV13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt områdesbehörighet 6c, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för och tillämpa normer och regler för skriven svenska
- diskutera lärarens ansvar för språkriktighet med stöd i forskningsbaserad litteratur
- redogöra för svenska språkets grammatiska struktur på olika nivåer genom användning av relevanta språkvetenskapliga begrepp
- redogöra för hur språkliga strukturer på ord-, fras- och satsnivå kan tillämpas i ett språkutvecklande arbete
- översiktligt redogöra för svenska språkets historiska utveckling
- redogöra för centrala begrepp och teorier avseende barns och ungdomars språkutveckling
- redogöra för och resonera om det svenska språkets variation avseende socioekonomiska och sociala faktorer som kön, ålder och etnicitet
- redogöra för språkförhållanden i Sverige och Norden avseende språklagstiftning, dialekter, minoritetsspråk och grannspråk
- redogöra för i huvudsak den västerländska litteraturens utveckling från äldsta tid till idag
- utifrån olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
- redogöra för och använda grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv
- beskriva och problematisera litteraturens skiftande former och förutsättningar i relation till kulturella,
teknologiska och samhälleliga förändringar
-orientera sig i det litteraturvetenskapliga forskningsfältet
- hantera analoga och IKT-baserade presentationsformer

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande studier av svenska språkets grammatik och ordbildning. I kursen övas studentens förmåga att analysera språkliga strukturer på olika nivåer. Normer för talad och skriven svenska diskuteras. I kursen behandlas även hur svensklärare kan tillämpa grammatiska kunskaper på ord-, fras- och satsnivå i ett språkutvecklande arbete. Barns och ungdomars språkutveckling problematiseras och diskuteras i genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Svensk språkhistoria studeras översiktligt, liksom språklig variation som är beroende av sociala, ekonomiska och geografiska faktorer. Dessutom studeras de språkförhållanden som råder i Sverige och övriga Norden.
Grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv studeras liksom de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till idag. Skönlitteraturen studeras i relation till samhället och studenterna undersöker dess institutionella, kulturella och teknologiska förutsättningar. Dessutom diskuteras och problematiseras litteraturhistorieskrivningars nationsskapande och kanonformerande funktion utifrån aspekter som genus, klass och etnicitet. I kursen diskuteras också svenskämnet i skolan, liksom didaktiska konsekvenser och pedagogiska tillämpningar av teoretiska delar av kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, samt arbete i grupp och enskilt. 

Obligatoriskt moment: seminarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, salstentamen och hemtentamen,

PROVKODER:
MRE 1Grammatikdidaktik 0,5 hp U-G
SRE 1 Reflektionsuppgift, språkfrågor 2 hp U-G
SRE2 Litterär textanalys 2 hp UG
SRE 3 Ungdomslitteratur 3 hp UG
PRE1 Redovisning av litterär textanalys 1 hp UG

STN1 Skriftlig tentamen: grammatik 5 hp UV
STN2 Skriftlig tentamen: språkhistoria 3 hp UV
STN 3 Skriftlig tentamen: språksociologi 4,5 hp UV
STN4 Skriftlig tentamen: litteraturhistoria 1 : 4.5 hp UV
STN5 Skriftlig tentamen: litteraturhistoria 2: 4.5 hp UV
OBL 1 Obligatorisk närvaro: seminarier, 0 hp D
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN5 Skriftlig tentamen, salstentamen: litteraturhistoria 2 4.5 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen, salstentamen: litteraturhistoria 1 4.5 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen, hemtentamen: språksociologi 4.5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen, salstentamen: språkhistoria 3 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen, salstentamen: grammatik 5 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning: ungdomslitteratur 3 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning: litterär textanalys 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning: reflektionsuppgift, språkfrågor 2 hp U, G
PRE1 Redovisning av litterär textanalys 1 hp U, G
OBL1 Obligatorisk närvaro: seminarier 0 hp D
MRE1 Muntlig redovisning: grammatikdidaktik 0.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.