Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

Swedish (31-52,5 cr), 22.5 credits

92SV33

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Svenska (1-30 hp) med minst 15 hp godkända inklusive 7,5 hp inom språk respektive litteratur, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

 • analysera och granska texter avseende språklig uppbyggnad, textstruktur och texttypologi
 • redogöra för teorier om skrivande och skrivundervisning
 • analysera och granska skrivinstruktioner och skrivuppgifter 
 • konkretisera kurs- och ämnesplaners syfte, mål och innehåll med stöd i aktuell forskning 
 • tillämpa metoder för skrivundervisning 
 • redogöra för skriv- och läsutveckling i relation till genus, klass, etnicitet och jämställdhet 
 • utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitteratur, företrädesvis ungdomslitteratur och multimodala texter 
 • redogöra för litteraturdidaktiska teorier 
 • beskriva hur litteraturdidaktiska teorier kan omsättas i skolans praktik 
 • redogöra för grunderna i den retoriska processen 
 • utföra analys av muntliga presentationer 
 • formulera en ämnesrelevant problemställning 
 • skriva vetenskaplig text med korrekt språk och formalia

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupning i svenskämnesrelaterade ämnesområden. I kursen behandlas läsning, skrivande och samtal utifrån språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska perspektiv. I den första delkursen fokuseras teorier om och former för skrivundervisning. I kursen studeras texttyper och skrivhandlingar som är relevanta för undervisningen i svenska. Texterna beskrivs och analyseras med avseende på språkets byggnad, textstruktur och texttypologi. Även bedömning av elevtexter ingår. Arbetsformer för skrivundervisning tillämpas. Instruktioner och uppgifter för skrivundervisning granskas och analyseras både ur ett textanalytiskt och ett didaktiskt perspektiv. I kursen studeras också faktorer som har betydelse för elevers skrivutveckling. I den andra delkursen anläggs litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska perspektiv på tolkning, förståelse och analys av skönlitterära texter. Den studerande tolkar och granskar skönlitteratur, företrädesvis ungdomslitteratur och multimodala texter. I kursen behandlas litteraturdidaktisk teoribildning och hur teorierna kan tillämpas i praktisk verksamhet. I den tredje delkursen behandlas teoretiska begrepp avseende retorik och muntliga framställningar. De studerande tillämpar den retoriska processen i tal och skrift. De studerande använder också skrivande som redskap i vetenskaplig mening. I kursen övas också den egna muntliga förmågan. I kursen skrivs ett kortare vetenskapligt arbete, vilket presenteras vid ett framläggningsseminarium där opponering övas. I arbetet övar de studerande vetenskapligt skrivande genom att presentera en mindre undersökning av en ämnesrelevant problematik.

Ett genus-, klass-, etnicitets- och jämställdhetsperspektiv anläggs genomgående i kursen. Genomgående studeras kurs- och ämnesplaner, främst avseende textarbete och skönlitteratur.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, salstentamen, hemtentamen och obligatoriska moment.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen inklusive antingen STN4 eller STN5.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Inspelning och redovisning av VFU-moment 0 hp D
OBL8 Obligatorisk närvaro seminarier: Delkurs 1 0 hp D
OBL9 Obligatorisk närvaro seminarier: Delkurs 2 0 hp D
OB10 Obligatorisk närvaro seminarier: Delkurs 3 0 hp D
OB11 Muntlig presentation av vetenskapligt arbete 0 hp D
STN4 Skriftlig hemtentamen: Skrivundervisning och bedömning 7.5 hp U, G, VG
STN5 Skriftlig hemtentamen: Litteraturdidaktik, litteraturvetenskap 7.5 hp U, G, VG
STN6 Skriftlig salstentamen: Retoriska begrepp 3.5 hp U, G, VG
SRE5 Uppsats 4 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.