Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

Swedish (31-52,5 cr), 22.5 credits

92SV33

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Svenska (1-30 hp), varav minst 7,5 hp inom språk respektive litteratur med godkänt resultat, samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • konkretisera kurs- respektive ämnesplaners innehåll
 • utföra textanalys av olika typer av brukstexter
 • redogöra för teorier om och tillämpa metoder för skrivutveckling
 • beskriva olika synsätt på bedömning och värdering av elevtexter
 • diskutera språklig variation och skrivutveckling i relation till genus, klass, etnicitet och kontext
 • redogöra för litteraturdidaktiska teorier
 • beskriva hur litteraturdidaktiska teorier kan omsättas i skolans praktik
 • utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära och multimodala texter
 • redogöra för grunderna i den retoriska processen
 • utföra analys av muntlig presentation
 • tillämpa den vetenskapliga retorikens grunder i egen skriftlig produktion
 • skriftligt och muntligt kritiskt granska och analysera egna erfarenheter från genomförd praktik
 • ge exempel på och tillämpa olika muntliga framställningsformer för skönlitteratur
 • skriva vetenskaplig text med korrekt språk och formalia

Kursinnehåll

Kursen ger en orientering i det svenskämnesdidaktiska fältet. Elevtexter och professionella texter inom olika genrer studeras. Texterna beskrivs, analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Den studerande granskar också elevtexter med fokus på bedömning och värdering. Arbetsformer för text, skrivande och läsning tas upp. I kursen behandlas litteraturdidaktisk teoribildning och hur teorierna kan tillämpas i praktisk verksamhet. Den studerande tolkar och granskar såväl skönlitterära som multimodala texter. Teoretiska begrepp avseende retorik och muntliga framställningar behandlas. De studerande tillämpar den retoriska processen i tal och skrift och lär sig att beakta skrivande som redskap i vetenskaplig mening. I kursen övas också den egna muntliga förmågan. Vidare tillämpas teorier om muntlighet i samband med skönlitteratur och läsning. Genomgående studeras kurs- och ämnesplaner, främst avseende textarbete och skönlitteratur. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Obligatoriska moment:
Inspelning och redovisning av VFU-moment
Seminarium om bedömning av elevtexter
Obligatorisk närvaro på seminarier

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga tentamina, skriftliga redovisningar och obligatoriska moment.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Litteraturdidaktik 7.5 hp U, G, VG
STN1 Textanalys, textdidaktik 7.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning, VFU 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning, kursplaner 2 hp U, G
OBL2 Seminarium om bedömning av elevtexter 0 hp D
OBL1 Inspelning och redovisning av VFU-moment 0 hp D
OBL5 Obligatorisk närvaro seminarier: Textanalys och skrivdidaktik 0 hp D
OBL6 Obligatorisk närvaro seminarier: Litteraturdidaktik 0 hp D
OBL7 Obligatorisk närvaro seminarier: Retorik i teori och praktik 0 hp D
STN3 Skriftlig tentamen: Hemtentamen 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.