Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

Swedish (31-52,5 cr), 22.5 credits

92SV33

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Svenska (1-30 hp), varav minst 7,5 hp inom språk respektive litteratur med godkänt resultat, samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • konkretisera kurs- respektive ämnesplaners innehåll
 • utföra textanalys av olika typer av brukstexter
 • redogöra för teorier om och tillämpa metoder för skrivutveckling
 • beskriva olika synsätt på bedömning och värdering av elevtexter
 • diskutera språklig variation och skrivutveckling i relation till genus, klass, etnicitet och kontext
 • redogöra för litteraturdidaktiska teorier
 • beskriva hur litteraturdidaktiska teorier kan omsättas i skolans praktik
 • utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära och multimodala texter
 • redogöra för grunderna i den retoriska processen
 • utföra analys av muntlig presentation
 • tillämpa den vetenskapliga retorikens grunder i egen skriftlig produktion
 • skriftligt och muntligt kritiskt granska och analysera egna erfarenheter från genomförd praktik
 • ge exempel på och tillämpa olika muntliga framställningsformer för skönlitteratur
 • skriva vetenskaplig text med korrekt språk och formalia

Kursinnehåll

Kursen ger en orientering i det svenskämnesdidaktiska fältet. Elevtexter och professionella texter inom olika genrer studeras. Texterna beskrivs, analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Den studerande granskar också elevtexter med fokus på bedömning och värdering. Arbetsformer för text, skrivande och läsning tas upp. I kursen behandlas litteraturdidaktisk teoribildning och hur teorierna kan tillämpas i praktisk verksamhet. Den studerande tolkar och granskar såväl skönlitterära som multimodala texter. Teoretiska begrepp avseende retorik och muntliga framställningar behandlas. De studerande tillämpar den retoriska processen i tal och skrift och lär sig att beakta skrivande som redskap i vetenskaplig mening. I kursen övas också den egna muntliga förmågan. Vidare tillämpas teorier om muntlighet i samband med skönlitteratur och läsning. Genomgående studeras kurs- och ämnesplaner, främst avseende textarbete och skönlitteratur. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Obligatoriska moment:
Inspelning och redovisning av VFU-moment
Seminarium om bedömning av elevtexter
Obligatorisk närvaro på seminarier

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga tentamina, skriftliga redovisningar och obligatoriska moment.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Litteraturdidaktik 7.5 hp U, G, VG
STN1 Textanalys, textdidaktik 7.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning, VFU 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning, kursplaner 2 hp U, G
OBL2 Seminarium om bedömning av elevtexter 0 hp D
OBL1 Inspelning och redovisning av VFU-moment 0 hp D
OBL5 Obligatorisk närvaro seminarier: Textanalys och skrivdidaktik 0 hp D
OBL6 Obligatorisk närvaro seminarier: Litteraturdidaktik 0 hp D
OBL7 Obligatorisk närvaro seminarier: Retorik i teori och praktik 0 hp D
STN3 Skriftlig tentamen: Hemtentamen 3.5 hp U, G, VG

Övrigt

Delkurs 1

 

Obligatorisk litteratur

Bommarco, Birgitta & Parmenius Swärd, Suzanne (2018). Läsning, skrivande, samtal – textarbete i svenska på gymnasiet. Lund: Studentlitteratur (främst kap 2, 7, 8, 9). Boken används även i delkurs 2. 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten – handbok i textanalys. Lund: Studentlitteratur (valda delar läses). Boken återanvänds för GY i kurs 93sv51 och för 7-9 i kurs 9asv58. Alla upplagor är OK.

Martinsson, Bengt-Göran (2018). Litteratur i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Kap 5.Boken används även i delkurs 2 och i senare kurser för GY. 

Reichenberg, Monica (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. 2. uppl. Stockholm: Natur & kultur.

Artiklar som läggs på Lisam och/eller som söks fram på nätet, tillkommer och presenteras vid kursstart

 

Delkurs 2 

 

Obligatorisk litteratur – böcker 

Boglind, Ann och Anna Nordenstam (2017), Från fabler till manga 2. Malmö: Gleerups.

Bommarco, Birgitta och Suzanne Parmenius-Swärd (2018). Läsning, skrivande, samtal. Malmö: Gleerups 2018, främst kap. 4-6 (används även i andra delkurser).

Langer, Judith A. (2017). Litterära föreställningsvärldar. Stockholm: Daidalos.

Lindell, Ingrid & Anders Öhman (2019). För berättelsens skull. Stockholm: Natur & Kultur.

Martinsson, Bengt-Göran (2018). Litteratur i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Kap. 2 och 7.

 

Bokkapitel

Molloy, Gunilla (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur. GY: kap. 5, 7-9: kap. 4 

Persson, Magnus (2012). Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1 och 4.

Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur tillkommer och presenteras i samband med kursstart

 

Skönlitteratur 

Backman, Fredrik Björnstad

Ekman, Kerstin Händelser vid vatten

Fogelström, Per Anders Mina drömmars stad

Lagerlöf, Selma Kejsarn av Portugallien 

Noveller och dikter tillkommer. Information ges i samband med kursstart.

 

Delkurs 3

Almström-Persson, Gunilla, Blomström, Vendela m fl (2016). Språk i samspel, retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq förlag.

Ekwall, Monica (2010). Retoriken i praktiken lärarbok.  Göteborg: Utbildningsstadens förlag.

+  Samma författare som ovan: Övningsbok: Retoriken i praktiken, övningar till lärarbok.

Sandin, Daniel (2017). Talrädsla i skolan, att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Skolverket (2011, 2018). Kursplaner i svenska för 7–9, Ämnesplaner i svenska för GY.

 

Referenslitteratur

Axelsson, Ulrika (2010). Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Lund: Studentlitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.