Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

Swedish: Teaching Practise (53-60), 7.5 credits

92SVV8

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92svv7.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius Swärd

Studierektor eller motsvarande

Suzanne Parmenius Swärd
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 3 (HT 2015) Svenska

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Svenska 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa initiativförmåga i den pedagogiska verksamheten
- hantera sociala relationer i den vardagliga verksamheten på ett professionellt sätt
- anpassa svenskämnets innehåll efter studiegrupp och situation
- ha en röst och ett kroppsspråk lämpat till situationen
- fungera som ledare i det pedagogiska arbetet
- identifiera problem/dilemman i skolmiljön och föreslå lösningar
- planera undervisning inom begränsade arbetsområden
- omsätta egna kunskaper inom ämnesområdet till ett innehåll i den pedagogiska verksamheten
- leda och genomföra ett begränsat arbetsområde
- följa upp undervisningen inom ett begränsat arbetsområde
- under ledning kunna diskutera instrument för kunskapsbedömning för olika delar av svenskämnet
- visa grundläggande förmåga att bedöma kunskap inom svenska

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i svenska i 7-9. Den studerande planerar, genomför och utvärderar avgränsade arbetsområden i svenska tillsammans med handledare, samt utvärderar och diskuterar olika instrument för kunskapsbedömning. Under kursen får den studerande utveckla självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för elevers olika behov i den pedagogiska verksamheten. I samband med det får också den studerande reflektera över hur svenskämnets hela innehåll kan anpassas efter studiegrupp och situation och hur teoretiska ämneskunskaper tranformeras till undervisning och kunskapsinnehåll. Under kursen utvecklar också den studerande en förmåga att ta egna initiativ och fungera som lärare i förhållande till arbetslag och elevgrupp. Den studerande undersöker ämnesdidaktiska fenomen i praktik och teori relaterade till ämnet svenska.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU-uppföljning i seminarieform

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp U-G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.