Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 3 hp

Technology: Teaching Practice (28-30 cr), 3 credits

92T1V8

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2020. Ersätts av 92TKV8.

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Hallström

Kursansvarig

Jonas Hallström

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp,, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roill och värdegrund, 7,5 hp, eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- diskutera planering tillsammans med handledaren och då visa förmåga att relatera denna till lokala och nationella styrdokument
- omvandla innehållet och perspektiven i kurserna Teknikens väsen och Teknikens ändamål och metoder till några enskilda undervisningsmoment i teknik
- följa upp enskilda moment tillsammans med handledaren och då visa förmåga att diskutera kunskapsbedömning i teknik.
- visa förmåga att etablera kontakt med elever
- visa förmåga att kommunicera på ett sätt som blir begripligt för alla elever
- uppvisa ett lämpligt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

Att planera, genomföra och följa upp undervisningssituationer där eleven kan utveckla en grundläggande teknisk kompetens och praktiskt pröva olika aspekter av detta, utgör en central del av kursens VFU-moment. Härvidlag beaktas särskilt kunskapsområden i ämneslärarprogrammets teknikkurser, t.ex. teknikens väsen och förändring i förhållande till samhälle och miljö, tekniska lösningar inom styr och regler, hydraulik och elektronik.

Sociala och didaktiska förmågor som också tränas i kursen är kommunikation och samspel med elever, självinsikt och lyhördhet för kritik samt planering, genomförande, utvärdering och bedömning av undervisningen i teknik i grundskolan.

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
TDLF: 1,5 hp (UG)
TSLF: 1,5 hp (UG)

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grand av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana tillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1.5 hp U, G, VG
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor 1.5 hp U, G, VG
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.