Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp), 4.5 hp

Technology: Teaching Practice (41-45), 4.5 credits

92TKV1

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och fysik B, matematik D, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Ingångsämne 1-30 hp samt Teknik 1.30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- omvandla innehållet och perspektiven i kursen Teknikens komponenter och system till några enskilda undervisningsmoment i teknik, och relatera dessa till lokala och nationella styrdokument för Gymnasieskolan
- planera, genomföra och följa upp undervisningsmoment med stöd av handledaren
- diskutera kunskapsbedömning i teknik.
- visa förmåga att etablera kontakt med elever
- visa förmåga att kommunicera ämnesinnehåll i teknik med inriktning mot Gymnasieskolan
- uppvisa ett lämpligt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik
- tillämpa och reflektera kring pedagogiskt ledarskap.

Kursinnehåll

Att planera, genomföra och följa upp undervisningssituationer där elever kan utveckla en grundläggande teknisk kompetens och praktiskt pröva olika aspekter av detta, utgör en central del av kursens VFU-moment. Härvidlag beaktas särskilt kunskapsområden i ämneslärarprogrammets teknikkurser, t.ex. teknikens väsen och förändring i förhållande till samhälle och miljö, tekniska system, tekniska lösningar inom styr och regler, hydraulik och elektronik.

Den studerande ska också på en grundläggande nivå pröva på och reflektera kring pedagogiskt ledarskap i klassrummet, exempelvis vad det gäller sociala relationer till och kommunikation/samspel med elever. Sociala och didaktiska förmågor som också tränas i kursen är kommunikation och samspel med elever, självinsikt och lyhördhet för kritik samt planering, genomförande, utvärdering och bedömning av undervisningen i teknik i Gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor: 3 hp (U-G)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor: 1,5 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.