Trä- och metallslöjd (46-60 hp), 15 hp

Wood and Metal Craft (46-60 cr), 15 credits

92TM47

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92TM39.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Trä- och metallslöjd (1-45 hp), varav moment om sammanlagt 22,5 hp ska vara godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− identifiera och presentera kulturhistoria och traditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
− beskriva och granska föremål med hänsyn till dess funktioner och sammanhang
− tillämpa ett personligt formspråk i gestaltande arbete med trä och metall
- motivera och bedöma estetiska uttryck i form, färg och material
− redogöra för traditionella hantverkstekniker inom slöjdens material
− använda traditionella hantverkstekniker för trä, metall samt andra material med inriktning mot slöjdundervisning
− använda sina kunskaper inom kulturhistoria och slöjdtraditioner i egna experimentella tillämpningar i ett nutida sammanhang
- presentera ämnesdidaktiska reflektioner över slöjdens kulturella uttryck utifrån historiskt, geografiskt och etniskt perspektiv

Kursinnehåll

I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, möbler, konst, dräkter och bruksföremål. Det ingår analys av föremål utifrån dess praktiska, estetiska, och symboliska funktioner. Studenten genomför praktiskt arbete med traditionella hantverkstekniker i trä och metall. Dessutom ingår en experimentell tillämpning med ett nutida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i kulturstudierna. Kursen innehåller olika typer av fältstudier och studiebesök som kan förläggas både inom grundskolan och i annan pedagogisk slöjdverksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, fältstudier,seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 7.5hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt: visuell och muntl redovisn 1 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG
PRE3 Redovisning av praktiskt arbete: visuell och muntlig - träuppgift 6 hp U, G, VG
PRE4 Redovisning av praktiskt arbete: visuell och muntlig - metall 4 hp U, G, VG
Kommer att finnas i studieanvisningen för aktuell termin.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.