Textilslöjd: verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp), 7.5 hp

Textile Craft: Teaching Practise (31-37.5), 7.5 credits

92TXV7

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92SHV8.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 3 (HT 2015) Svenska

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Textilslöjd 1-15 hp samt Textilslöjd 16-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− organisera, leda och följa upp olika avgränsade områden av elevers arbete i textilslöjd
- relatera slöjdlärarens roll som pedagogisk ledare till elevers lärande och deras olika villkor
- demonstrera eget ämneskunnande i den pedagogiska verksamheten
− tillämpa och diskutera ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt i olika undervisningssituationer
− redovisa och diskutera bedömningar av elevarbeten i slöjd kopplat till både produkt- och processkriterier

Kursinnehåll

Kursen har en didaktisk profil med utgångspunkt i den verksamhetsförlagda delen där studenten övar sig i rollen som pedagogisk ledare. Studenten tillämpar sitt ämneskunnande och väljer arbetsformer och arbetssätt för sin textilslöjdundervisning inom sin VFU. Vidare ingår analys och bedömning av elevarbeten i slöjd.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning och seminarier.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 4,5hp, UG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 3hp, UG

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.