Textilslöjd: Verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp, 7.5 hp

Textile Craft: Teaching Practise (31-37.5 hp), 7.5 credits

92TXV9

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Textilslöjd 1-15 hp samt Textilslöjd 16-30 hp, eller motsvarande.  

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− planera undervisning inom ett avgränsat område i textilslöjd utifrån gällande styrdokument och didaktisk forskning
− genomföra undervisning inom ett avgränsat område i textilslöjdslöjd enligt sin planering
− diskutera hur ämnesinnehållet kan behandlas i relation till elevgruppens olika förutsättningar
− demonstrera eget ämneskunnande i den pedagogiska verksamheten
− utvärdera undervisning inom ett avgränsat område i textilslöjd utifrån gällande styrdokument och didaktisk forskning
− utvärdera undervisningsmaterial och laborativa arbetsformer, inklusive digitala verktyg inom det aktuella undervisningsområdet
− beskriva och diskutera kunskapsbedömning i slöjd och jämföra bedömningsinstrument i det aktuella undervisningsområdet
− samarbeta och interagera med elever och handledare
− visa ett empatiskt och ansvarsfullt beteende med hänsyn taget till aspekter som jämlikhet och jämställdhet

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera, organisera och genomföra undervisning i textilslöjd och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar. I utvärderingen av planeringen och undervisningen reflekterar den studerande tillsammans med handledaren över sin egen undervisning i relation till teorier och metoder inom didaktisk forskning inom undervisning och lärande i textilslöjd, slöjdundervisningens sociala dimensioner, elever med särskilda behov i slöjd samt arbetsformer och laborativa/tekniska hjälpmedel. Den studerande övar sig i lärarrollen att samarbeta och interagera med hänsyn taget till aspekter som jämlikhet och jämställdhet. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, handledning och seminarier samt självstudier

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF Tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, 7,5hp, U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

,

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.