Tyska (31-55 hp), 25 hp

German (31-55 cr), 25 credits

92TY31

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt, Per Simfors

Kursansvarig

Wolfgang Schmidt

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Tyska (1-30 hp) varav 15 hp med godkänt resultat samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förstå olika varianter av tyska även med viss regional färgning och återge relevant information ur muntliga källor
- översätta svensk text till tyska på ett adekvat och språkligt korrekt sätt
- på tyska använda ett språk som är anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang
- kunna formulera relevanta problemställningar som grund för en enklare undersökning av vetenskaplig karaktär
- producera en huvudsakligen korrekt enklare text med vetenskaplig karaktär på tyska
- kritiskt granska en enklare tysk text av vetenskaplig karaktär
- redogöra för grundläggande drag i det tyska språkets utveckling
- känna igen avvikelser från olika språkliga normer
- på tyska beskriva olika epoker i den tyskspråkiga litteraturhistorien i relation till det samhälle och den kultur som
var dess förutsättning
- på tyska diskutera och analysera texter med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och
utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv.
- planera ett undervisningsmoment utifrån ett språkligt perspektiv och diskutera didaktiska val och möjliga
tillämpningar i pedagogisk verksamhet inom gymnasiet.
- problematisera bedömning och återkoppling av muntlig eller skriftlig text i förhållande till elevers olika nivåer inom gymnasiet.

Kursinnehåll

Grammatik och språkfärdighet,
- Fördjupade studier av tysk satsstruktur/syntax, ordbildning samt översättning till tyska. Tillämpningsövningar i
talad och skriven tyska.

Tysk språk- och litteraturhistoria
- Studium av huvuddragen i det tyska språkets historiska utveckling med tonvikt på kontrastivitet i förhållande till
svenskan; ordförrådets struktur, tyskans nutida utbredning och dialekter; utvecklingstendenser i modernt
språkbruk.
- Studium av den tyska litteraturens historia från upplysningen och framåt.

Textkurs
- En fördjupad genomgång och analys av ett mindre antal litterära verk med stor betydelse för den moderna
litteraturens utveckling i det tyskspråkiga området.

Språkdidaktiska studier
- Jämförande analyser av utbildningssystem, undervisningspraxis, social interaktion och pedagogiskt ledarskap. I
kursen ingår att formulera och tillämpa olika didaktiska frågeställningar samt teoretiska och metodologiska
aspekter. Studenter övar sig i att bedöma och ge återkoppling på skriftliga och muntliga texter av olika slag.
I kursen ingår även planering och uppläggning av begränsade kursmoment.

Undervisnings- och arbetsformer

Självständiga studier, grupparbeten, föreläsningar, seminarier, lärstödjande seminarier, övningar, samt självständiga studier. Vissa seminarier gemensamma med Linnéuniversitetet genom IKT.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt muntlig tentamen.

PROVKODER:
STN1: Skriftlig tentamen i tysk språkhistoria, 3 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen i tysk litteraturhistoria, 3 hp (U-VG)
STN3 Skriftlig tentamen i tysk grammatik, 3 hp (U-VG)
STN4 Skriftlig tentamen i språkfärdighet: uppsats, 1,5 hp (U-VG)
STN5 Skriftlig tentamen i språkfärdighet: översättning, 3 hp (U-VG)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Text, 6,5 hp (U-VG)
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Muntligt slutprov i litteratur, 1,5 hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Språkdidaktiska studier, 2,5 hp (U-VG)
SRE 2 Skriftligt redovisning i litteraturdidaktik 1,0 hp (U-VG)
RESP Respondentskap 0 hp (U-G)
OPPO Opponentskap 0 hp (U-G)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Grammatik och språkfärdighet Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur 2002. Haglund Dragic Monica, Holmén Göran., Pankow Christiane, Sandberg Bengt: Kulturkrock med Notrufsäule. Övningstexter med översättningsförslag och kommentarer för universitetsstudenter på B-nivån i tyska. Helbig, Gerhard & Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt Verlag 2000. Tysk språk- och litteraturhistoria Språkhistoria Stedje, Astrid: Deutsch gestern und heute. UTB 1499. München 1989. Litteraturhistoria (Ni välja själva – hänvisningar får ni i början av terminen) Freund, Winfried: Deutsche Literatur. DuMont Schnellkurs. Köln: DuMont 42007 (12000). Packalén, Sture: Literatur und Leben. Deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000. Stockholm: Liber 2002. Rothmann, Kurt.: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. 19. erw. Aufl. Stuttgart: Reclam 2009. Här: http://www.literatur-wissen.de/Literaturgeschichte/Plus_LitGesch/plus_litgesch.html hittar ni andra litteraturhistoriska verk med recensioner. Ett kompendium till litteraturhistoriekursen köpes på repro. Muntligt slutprov i litteratur I texterna till muntlig sluttentamen skall ingå skönlittera texter samt sakprosatexter med realiainnehåll. Läslista inför muntlig sluttentamen fastställs i samråd med examinator. Förslag: Deutsche Gedichte. Eine Anthologie. Herausgegeben von Dietrich Bode, Reclam 8012. Glaser, Herman: Deutsche Kultur. Ein historischer üerblick von 1945 bis zur Gegenwart. Bonn: Bundeszentrale für politiche Bildung. Lizenzausgabe. 2. Erweiterte Auflage 2000. Gössmann, Wilhelm: Deutsche Kulturgeschichte im Grundriß. Unter Mitarbeit von Monika Salmen und Melanie Florin. Düsseldorf: Grupello 2006. Wege-Irrwege-Umwege. Die Entwicklung der Parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Historische Ausstellung im Deutschen Domin Berlin. Ausstellungskatalog. 1. Aufl. Berlin: Deutscher Bundestag 2002. Dessutom ska läsas: Droste-Hülshoff, Annette von: Judenbuche Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Das Fräulein von Scuderi Aktuella tidningstexter (se hänvisningar till slutprovat som finns på its-learning). Språkdidaktiska studier Tornberg, Ulrika, Malmqvist Anita & Valfridsson, Ingela: Språkdidaktiska perspektiv. 2009. Fördjupande litteratur, handböcker och lexika Grammatik och språkfärdighet Andersson, Bo Inge: Tysk formlära för högskolebruk (TFH). Lund: Liber 1992. Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger,: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur 2002. Hall, Karin & Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Heuber Verlag 2001. ISBN 3-88532-642-6 Helbig, Gerhard & Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt Verlag 2000. Inghult, Göran: Tysk ordbildning. Stockholm: Liber 2001. Magnusson, Gunnar: Från tyska till svenska. Översättningsproblem i sakprosa. Gunnar Magnusson Gramatext, 2000, ISBN 91-38-61755-2 Övningsböcker för självstudium Öva Översätta! Tysk stilsamling för grundnivån (1-20 p). Red. Anders Marell. Linköping 1992. Tysk språk- och litteraturhistoria Bark, Joachim, Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg und Christoph Wetzel: Geschichte der deutschen Literatur. Lexikon der Autoren und Werke. Stuttgart: Klett 2001. Emmerich, Wolfgang: Kleine Literaturgeschichte der DDR, erw. Neuausg. Aufbau Taschenbuch 2000. Glaser, Horst Albert (Hg.): Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995. Eine Sozialgeschichte. Bern u.a: Haupt 1997. Meid, Volker: Reclams elektronisches Lexikon der deutschen Literatur. CD-ROM. Betriebssystem: Windows 98/SE/NT4/XP. Reclam: Ditzingen 2002. Niebergall, Uli och Ulla Niebergall: Deutschsprachige Literatur 1945 bis heute. Studentlitteratur, Lund 2001. Weidermann, Volker: Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute. München: btb 2007 (Taschenbuchausgabe; Erstausg. 2006) Textkurs Brinker-Gabler, Gisela (Hg.): Deutsche Literatur von Frauen. 2 Bde. München 1988 Braak, I.: Poetik in Stichworten. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Eine Einführung. 8. überarbeitete und erweiterte Auflage 2000: unveränderter Nachdruck 2007. Hrsg.: Martin Neubauer. Frenzel, H. A. und E.: Daten deutscher Dichtung I-II (dtv 3101-3102 senaste uppl.) Glaser, Horst A: (Hg): Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995: eine Sozialgeschichte. Bern u.a.: Haupt 1997 Glaser H., Lehmann J., Lubos A.: Wege der deutschen Literatur. 2 Bände: Bd 1 - Eine geschichtliche Darstellung. Bd. 2 - Ein Lesebuch. Beide: Frankfurt/Main, Berlin: Ullstein 1989. Lehmstedt Mark (Hg.): Deutsche Literatur von Frauen. Von Catharina von Greiffenberg bis Franziska von Reventlow. Berlin: Directmedia Publishing 2001. CD-ROM, ISBN 3–89853–145–7. Schlepper. R.: Was ist wo interpretiert? : eine bibliographische Handreichung für das Lehrfach Deutsch Paderborn: Schönigh (senaste uppl). Wetzel, Ch.: Lexikon der Autoren und Werke (Geschichte der deutschen Literatur) Stuttgart: Klett 1986 Wilpert, G. von: Deutsches Dichterlexikon. Språkdidaktiska studier Roche, Jörg: Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachendidaktik 2., überarbeitete und erweiterte Auflage (Uni-Taschenbücher basics M). UTB 2008. Tegelberg, Elisabeth: “Translation as a Didactic Tool in the Learning of a Foreign Language”. Göteborgs universitets publikationer GUP 80134, 2007. Även i Moderna Språk nr 101, s. 118-130. www.skolporten.se www.skolverket.se (styrdokument, rapporter och publikationer) www.uppsatser.se www.ur.se (urval av program) Aktuella läromedel för tyskundervisningen i skolan väljs i samråd med kursansvarig lärare.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.