Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

German: Teaching Practice (56-60 cr), 5 credits

92TYV9

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92TYVL.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt, Per Simfors

Kursansvarig

Wolfgang Schmidt

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Tyska 1-30 hp, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- planera ett arbetsområde i tyska i enlighet med gällande styrdokument och utifrån didaktiska teorier och modeller med särskilt beaktande av jämlikhet- och jämställdhetsaspekten
- genomföra ett arbetsområde i tyska i enlighet med gällande styrdokument och utifrån didaktiska teorier och modeller med särskilt beaktande av jämlikhet- och jämställdhetsaspekten
- utvärdera ett arbetsområde i tyska i enlighet med gällande styrdokument och utifrån didaktiska teorier och modeller med särskilt beaktande av jämlikhet- och jämställdhetsaspekten
- dokumentera och bedöma elevers kunskaper i tyska
- analysera olika aspekter av pedagogiska praktiker i Sverige och i ett tyskspråkigt land ur ett kontrastivt perspektiv
- diskutera pedagogiskt ledarskap i förhållande till undervisning och lärande i tyska med fokus på unga vuxna och vuxna
- identifiera pedagogiska problem samt diskutera olika typer av lösningar som används i undervisningssituationer utifrån ett kontrastivt perspektiv
- diskutera olika typer av bedömningskulturer, återkopplingsförfaranden i förhållande till tyskundervisningens olika delar 
 

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i tyska där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och utvärdera begränsade undervisningsområden i tyska på gymnasieskolan. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar över olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. Den studerande genomför delar av kursen i ett spanskspråkigt land och gör observationer i olika fria skolformer. Utifrån observationerna problematiserar den studerande pedagogiskt ledarskap samt diskuterar pedagogiska dilemman och olika lösningar av dessa. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
SRE1 Skriftlig redovisning: Uppsats i Språkdidaktik och VFU, 3 hp (U-VG)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 1 hp (U-VG)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 1 hp (U-G)

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.