Kemi (16-30 hp), 15 hp

Chemistry (16-30 cr), 15 credits

92KE21

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Herbertsson, Martina Lundqvist, Magdalena Svensson, Annika Niklasson

Kursansvarig

Annika Niklasson, Helena Herbertsson, Maria Lundqvist, Magdalena Svensson

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2018) 201845-201851 Svenska Linköping O

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs biologi A, kemi B, matematik D eller biologi 1, kemi 2, matematik. Kursen förutsätter Allmän kemi (1-15 hp), 15 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna redogöra för grundläggande begrepp inom organisk kemi och biokemi
- kunna visa ett didaktiskt kunnande vid laborativt arbete inom organisk kemi och biokemi utgående från kemisk-didaktisk forskningslitteratur
- kunna tillämpa organisk-kemisk nomenklatur
- kunna redogöra för organiska kemins olika ämnesgrupper, grundläggande transformationer samt reaktionsmekanismer
- kunna redogöra för biomolekylers struktur och funktion
- kunna kommunicera ämnesomsättningen i levande celler
- kunna använda grundläggande laborationstekniker som extraktion (organisk kemi), gelfiltrering, elektrofores och spektroskopi (biokemi)
- med hjälp av handledning kunna sammanställa, analysera och diskutera empiriska data i organisk kemi och biokemi i form av laborationsrapport
- kunna använda terminologi inom organisk kemi och biokemi på engelska

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande organisk kemi och biokemi samt hur detta behandlas i skolan. Inom organisk kemi ska studenten kunna redogöra för nomenklatur, struktur, samt kemiska och fysikaliska egenskaper för de vanligast förekommande ämnesklasserna. Vidare studeras grundläggande reaktioner och reaktionsmekanismer samt stereokemi för att ge kunskap om hur olika molekyler kan omvandlas syntetiskt eller i biologiska system. Inom biokemi ska studenten kunna redogöra för aminosyrors och proteiners struktur och egenskaper samt nedbrytning och biosyntes av kolhydrater, lipider och proteiner.

Kursen innehåller laborationer inom organisk kemi som enklare synteser med tonvikt på grundläggande reaktioner och viktiga reningssteg (kristallisation, destillation och extraktion). Inom biokemi tar laborationerna upp grundläggande experimentella metoder som gelfiltrering, elektrofores samt spektroskopi. Studenten bearbetar och analyserar resultat från laborationer. Handhavande av kemiska ämnen och säkerhetsrisker ingår.
Skolans undervisning i kemi exemplifieras genom laborativa moment där de studerande i grupp kommunicerar och diskuterar ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågeställningar.

Naturvetenskapligt arbetssätt och vetenskapsteori inklusive vetenskapshistoria behandlas. Naturvetenskap som allmänbildning och som kultur diskuteras. Att söka och läsa naturvetenskaplig-didaktisk forskningslitteratur. Läromedel för olika verksamhetsområden (gymnasieskola, universitet) jämförs med fokus på organisk kemi och biokemi. De studerande reflekterar kring lärares ämnesteoretiska och didaktiska kunnande i förhållande till ämnesinnehållet i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer, samt självstudier

OBLIGATORISKA MOMENT
Laborationer

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt skriftlig och muntlig redovisning.

LAB1 Laboration: skriftlig redovisning av laborationsrapporter, Org 1, 1,5 hp, UG
LAB2 Laboration: skriftlig redovisning av laborationsrapporter, Bio 1, 1,5 hp, UG
LAB3 Laboration: skriftlig redovisning av laborationsrapporter, Ämnesdidaktik 2,0 hp, UG
MRE Muntlig redovisning med skrifligt underlag, Ämnesdidaktik 1,0 hp, UG
STN1 Skriflig tentamen: salstentamen Org 1, 4,5 hp, U-VG
STN2 Skriflig tentamen: salstentamen Bio 1, 4,5 hp,U-VG
OBL1 Obligatoriskt moment Laboration, 0 hp, D
OBL2 Obligatoriskt moment Laboration, 0 hp, D
OBL3 Obligatoriskt moment Laboration, 0 hp, D

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

McMurry, Simanek; Fundamentals of Organic Chemistry. Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry, 7:e upplagan/senaste upplagan. Naturvetenskap som Allmänbildning Svein Sjøberg Studentlitteratur, 2009/senaste upplagan Duit, R. (2008). Bibliography STCSE, Students' and teachers' conceptions and science education. IPN, Kiel: http://www.ipn.uni.-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html Aktuella forskningsartiklar inom kemididaktik

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.