Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

Social Science, Teaching Practice, (46-52,5), 7.5 credits

92SHV3

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde,

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Samhällskunskap 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra, leda och utvärdera samhällsvetenskapliga moment i undervisningen.
- reflektera över och diskutera sin egen roll som lärare i olika undervisningssituationer samt visa förmåga att kunna förändra sitt eget agerande i undervisningen.
- reflektera över lärandeteorier i relation till elevers lärande.
- visa förmåga att kunna kommunicera med elever och etablera relationer utifrån lärarprofessionalism.
- reflektera över och diskutera bedömningsproblematik.

Kursinnehåll

Kursen introducerar studenten till skolmiljön, skolans uppdrag och funktionssätt samt lärarprofession. Studenten övar sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera och bedöma undervisningsmoment inom Samhällskunskapsundervisningen i årskurs 7-9 och/eller gymnasiet. Studenten reflekterar över lärarrollen, lärandeteorier och bedömningsaspekter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av de förmågor som specificeras i kursens mål, vilka bekräftas genom bedömningsformulär från handledare i skolan under VFU-veckorna samt utifrån muntligt och skriftligt underlag, till uppföljningsseminarium på Linköpings Universitet. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF: Tillämpade sociala lärarförmågor, 3,5 hp UG
TDLF: Tillämpade didaktiska lärarförmågor. 4 hp UG

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.