Svenska (1-30 hp), 30 hp

Swedish (1-30 cr), 30 credits

92SV13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Maritha Johansson

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt områdesbehörighet 6c, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för och tillämpa normer och regler för skriven svenska
 • diskutera lärarens ansvar för språkriktighet med stöd i forskningsbaserad litteratur
 • redogöra för svenska språkets grammatiska struktur på olika nivåer genom användning av relevanta språkvetenskapliga begrepp
 • redogöra för hur språkliga strukturer på ord-, fras- och satsnivå kan tillämpas i ett språkutvecklande arbete
 • översiktligt redogöra för svenska språkets historiska utveckling
 • redogöra för centrala begrepp och teorier avseende barns och ungdomars språkutveckling
 • redogöra för och resonera om det svenska språkets variation avseende socioekonomiska och sociala faktorer som kön, ålder och etnicitet
 • redogöra för språkförhållanden i Sverige och Norden avseende språklagstiftning, dialekter, minoritetsspråk och grannspråk
 • redogöra för i huvudsak den västerländska litteraturens utveckling från äldsta tid till idag
 • utifrån olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
 • redogöra för och använda grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv
 • beskriva och problematisera litteraturens skiftande former och förutsättningar i relation till kulturella, teknologiska och samhälleliga förändringar
 • orientera sig i det litteraturvetenskapliga forskningsfältet
 • hantera analoga och digitala presentationsformer

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande studier av svenska språkets grammatik och ordbildning. I kursen övas studentens förmåga att analysera språkliga strukturer på olika nivåer. Normer för talad och skriven svenska diskuteras. I kursen behandlas även hur svensklärare kan tillämpa grammatiska kunskaper på ord-, fras- och satsnivå i ett språkutvecklande arbete. Barns och ungdomars språkutveckling problematiseras och diskuteras i genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Svensk språkhistoria studeras översiktligt, liksom språklig variation som är beroende av sociala, ekonomiska och geografiska faktorer. Dessutom studeras de språkförhållanden som råder i Sverige och övriga Norden.

Grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv studeras liksom de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till idag. Skönlitteraturen studeras i relation till samhället och studenterna undersöker dess institutionella, kulturella och teknologiska förutsättningar. Dessutom diskuteras och problematiseras litteraturhistorieskrivningars nationsskapande och kanonformerande funktion utifrån aspekter som genus, klass och etnicitet. I kursen diskuteras också svenskämnet i skolan, liksom didaktiska konsekvenser och pedagogiska tillämpningar av teoretiska delar av kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, samt arbete i grupp och enskilt. 

Obligatoriskta moment: seminarier 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, salstentamen, hemtentamen och obligatoriska moment.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen inklusive antingen STN4 eller STN5.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN5 Skriftlig tentamen, salstentamen: litteraturhistoria 2 4.5 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen, salstentamen: litteraturhistoria 1 4.5 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen, hemtentamen: språksociologi 4.5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen, salstentamen: språkhistoria 3 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen, salstentamen: grammatik 5 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning: ungdomslitteratur 3 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning: litterär textanalys 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning: reflektionsuppgift, språkfrågor 2 hp U, G
PRE1 Redovisning av litterär textanalys 1 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning: grammatikdidaktik 0.5 hp U, G
OBL2 Obligatorisk närvaro seminarier delkurs 1: Grammatik 0 hp D
OBL3 Obligatorisk närvaro delkurs 2: Språkhistoria, Språksociologi 0 hp D
OBL4 Obligatorisk närvaro delkurs 3: Litteratur 0 hp D

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.