Textilslöjd (1-15 hp), 15 hp

Textile Craft (1-15 cr), 15 credits

92TX17

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92TX19.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Bergqvist

Kursansvarig

Ingrid Bergqvist

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Ingångsämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap och tekniker med fokus på vävtekniker
- tillämpa kunskaper inom vävteknik och vävteori i praktiskt arbete både manuellt och datoriserat
- redogöra för materialkunskap kopplat till fibrers uppbyggnad och egenskaper
- tillämpa begrepp och kunskaper i färg-, form- och kompositionslära
- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av varierande skisstekniker
- identifiera och använda centrala begrepp relaterade till slöjd och slöjdundervisning
- förklara och diskutera några ämnesdidaktiska synsätt på slöjdundervisning samt relatera till annan ämnesundervisning
- tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och processer i eget och andras arbete
- reflektera över sin egen identitet och kulturella tillhörighet i relation till slöjd och hantverk
- redogöra för slöjdens utveckling som skolämne i Sverige

Kursinnehåll

Kursen inriktas mot laborativt arbete med vävtekniker med tillhörande vävteori och bindningslära. Studenten arbetar både med handvävning och introduceras i datoriserad vävteknik. De vävteoretiska momenten utgörs av manuell och datoriserad bindningslära i aktuell programvara. I kursen behandlas materiallära med inriktning på textila fibrers uppbyggnad och kemiska egenskaper. Arbetet med formgivning fokuseras på begrepp inom form- och färglära samt färdighetsträning med skiss¬tekniker i två och tre dimensioner. Studenten laborerar med variationer av material och tekniker i olika tillämpningar samt övas i att motivera sina överväganden och val i arbetet. I kursen ingår även studier av arbetsmiljöfrågor samt vård av redskap och textila produkter. Under kursen arbetar studenten kontinuerligt med didaktiska och metodiska frågeställningar och reflekterar över hur den egna kunskapen kan omsättas i grundskolans slöjdundervisning. I kursen bearbetas definitioner och tillämpningar av begrepp för slöjd och slöjdundervisning. Studenten diskuterar också relationen mellan produkt och process samt begreppet kvalitet i samband med egna tillämpningsuppgifter. I kursen belyses aspekterna identitet och kulturell tillhörighet i förhållande till estetiska uttryck. Ett annat kursmoment är skolslöjdens historiska utveckling i Sverige. Kursen innehåller fältstudier där studenten gör observationer inom ett anvisat kunskapsområde och skriver en strukturerad text.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, handledning, studiebesök, praktiskt arbete enskilt och i grupp, seminarieövningar och fältstudier samt litteraturstudier.

Examination

Examination sker individuellt genom muntlig, visuell och skriftlig redovisning samt hemtentamen.

PROVKODER:
ESS1 Essä: Skriftlig redovisning, 1.5hp, UV
PRE1 Redovisning av praktiskt arbete, 8hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, 3.5hp, UV
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen Vävteori, 1hp, UG
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen materiallära, 1hp, UG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.