Biologi (38-45 hp), 7.5 hp

Biology (38-45 cr), 7.5 credits

93BI31

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell Carlsson

Kursansvarig

Kjell Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2022) 202238-202243 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2022) 202238-202243 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2022) 202238-202243 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2022) 202238-202243 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Biologi (1-30 hp) med minst 7,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- använda bestämningslitteratur för att identifiera land- och
sötvattenlevande djur
- kunna namnge några vanliga land- och sötvattenlevande djur i närmiljön
- beskriva grundläggande ekologiska samspel
- förklara grundläggande ekologiska begrepp och teorier
- redogöra för syd- och mellansvenska naturtypers ekologi och historia
- visa grundläggande kunskaper om världens naturtyper (biom)
- praktiskt använda ekologisk metodik i fält och på laboratoriet
- visa förmåga till vetenskapligt tänkande, perspektivtagande och kritisk reflektion i förhållande till biologiämnet.

Kursinnehåll

Kursen omfattar formkännedom om djur i närmiljön, tillämpning av bestämningsmetodik samt övning i insamling och preparering av främst insekter med tonvikt på användning i skolan. Att redogöra för grundläggande ekologiska begrepp och teorier; populationers och samhällens struktur och dynamik, energi− och materialomsättning i ekosystem, svenska och globala naturtyper samt naturvårdsbiologi. Dessutom ingår att praktisera metoder för ekologiska studier i fält och på laboratoriet. Skolans undervisning kring ämnesområdet ekologi diskuteras med fokus på ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågeställningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av självstudier, föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen, redovisning av laboration, muntlig redovisning med praktiskt genomförande


För VG på kursen krävs minst godkänt resultat på alla moment samt VG på den skriftliga salstentamen

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration: skriftlig och muntl redovisning, ekologi 3 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen ekologi 3 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning med praktiskt genomförande, formkännedom 1.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Ricklefs, RE & Relyea R. 2014. Ecology – the economy of nature. 7th ed. Freeman.                      

ISBN-13: 978-1-4292-4995-9

Kompendiematerial från institutionen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.