Biologi (31-37,5 hp), 7.5 hp

Biology (31-37,5 cr), 7.5 credits

93BI32

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jenny Hagenblad

Kursansvarig

Jenny Hagenblad

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2018) 201835-201842 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2018) 201835-201842 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2018) 201835-201842 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2018) 201835-201842 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i Biologi 1-15 hp, Biologi 16-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- förklara evolutionära begrepp och processer
- kommunicera evolutionens mekanismer som naturligt urval, drift, slump , mutation, migration med flera, samt konsekvenserna av dessa
- förklara teorierna kring livets utveckling (makroevolutionen), inklusive artbildningsprocesser och kladistik
- jämföra olika evolutionsteorier i ett samhällsperspektiv
- utifrån läroplan och läroböcker utveckla kursmoment inom evolution anpassade till gymnasieskolans undervisning 

Kursinnehåll

Kursen omfattar evolutionsmekanismer och mikroevolution: naturligt urval och adaptationer, slumpen och genetisk drift. I samband med makroevolution behandlas livets utveckling, massutdöenden, artbildningsprocesser och kladistik. Under kursen diskuteras också hur evolutionen förhåller sig till andra samhällsaspekter som religion och politik – bland annat diskuteras kreationism och biologism.
Utveckling av kursmoment anpassade till verksamhetsområdet (gymnasieskola). Granskning och betygssättning av ämnesrelaterade texter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i första hand av gruppstudier, vilka kompletteras med föreläsningar, seminarier, laborationer

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt laboration. För att få VG på hel kurs krävs VG på STN 1.

OBL1 Obligatoriska moment: seminarier och didaktikmoment 3 hp (U-G)

STN1 skriftlig tentamen hemtentamen 4,5 hp (U-VG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Herron, J.C. & Freeman S. Evolutionary Analysis, 5e upplagan eller senare.

Pearson

Bryson, E. & Willis J. Foundation Mathematics för Biosciences, 1a upplagan eller senare.

Pearson (rekommenderas för studenter som ej läst matte på universitetsnivå)

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen i evolution 4.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska moment: seminarier, lab och did moment 3 hp U, G
Herron, J.C. & Freeman S. Evolutionary Analysis, 5e upplagan eller senare. Pearson Bryson, E. & Willis J. Foundation Mathematics för Biosciences, 1a upplagan eller senare. Pearson (rekommenderas för studenter som ej läst matte på universitetsnivå)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.