Biologi (61-67,5 hp), 7.5 hp

Biology (61-67,5 cr), 7.5 credits

93BI52

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell Carlsson

Kursansvarig

Kjell Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Biologi (1-60 hp) med minst 30 hp godkända, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- ge exempel på mekanismerna bakom de större miljöproblemen och känna till hur de interagerar med biologiska och samhälleliga faktorer
- vara förtrogen med diskussioner om hur miljöproblemen kan lösas och hur man skapar ett uthålligt samhälle såväl nationellt som internationellt
- förbereda och genomföra muntlig debatt om miljörelaterade frågor
- kommunicera kunskaper om biologins centrala roll i vår livsmiljö samt göra bedömningar av resursanvändning i relation till hållbar utveckling

Kursinnehåll

Kursen omfattar diskussion om användning av viktiga naturresurser och vilka miljöproblem det ger upphov till. Miljöproblem som global uppvärmning, försurning, övergödning och minskning av biologisk mångfald diskuteras både i ett internationellt och nationellt perspektiv. Befolkningstillväxt och internationell resursfördelning berörs, liksom samhällets sätt att hantera miljöfrågor på ett politiskt/ideologiskt plan. Utifrån vetenskapliga arbeten utveckla kursmoment anpassade till verksamhetsområdet (gymnasieskola).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, studentledda seminarier och studiebesök. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och en debatt, individuella skriftliga PM, och en hemtentamen.

OBLIGATORISKA MOMENT:
Studiebesök

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt projektarbete. 

För VG på kursen krävs minst godkänt resultat på alla moment samt VG på den skriftliga hemtentamen

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: hemtentamen 3 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment: studiebesök 0 hp D
MRE1 Muntlig redovisning: seminarier 3 hp U, G
PRO2 Projekt: muntlig och skriftlig redovisning didaktik 1.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Withgott J & Brennan S : Environment; The science behind the stories Pearson Fourth edition 2014. 
Artiklar och annat material som preciseras under kursens gång.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.