Biologi (76-90 hp), 15 hp

Biology (76-90 cr), 15 credits

93BI61

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jordi Altimiras, Rie Henriksen

Kursansvarig

Jordi Altimiras, Rie Henriksen

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Biologi (1-60 hp) med minst 30 hp godkända, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redovisa fysiologiska mekanismer och integrera dessa med avseende på kroppsfunktion
- identifiera och beskriva olika vävnadstyper i människokroppen
- beskriva hur den genetiska informationen i prokaryota och eukaryota organismer är organiserad och uttrycks
- diskutera möjligheter och begränsningar av aktuella tekniker inom molekylär genetik och genomik 
- använda och förklara grundläggande laborationstekniker
- planera undervisning i biologi enligt styrdokument för gymnasieskolan samt genomföra och utvärdera sådana undervisningsmoment i molekylärgenetik och fysiologi

Kursinnehåll

Fysiologi och molekylärgenetik

Kursen behandlar fysiologiska mekanismer på en avancerad nivå såsom: hormoner i menstruationscykel och under graviditet, hjärtkontraktion och koppling till ämnesomsättning och respiration, kroppstermoreglering och feber samt matsmältningsenzymer och aptitreglering. 

Kursen innehåller även moment om delkursplanering i fysiologi till gymnasienivå samt förberedelse av föreläsningar och laborationer från ett didaktiskt perspektiv. Kursen innehåller laborationer om mikroskopi och vävnadstyper. 

Kursen behandlar grundläggande molekylärgenetiska begrepp såsom: nukleinsyror, proteiner, transkription, translation och genreglering. Vidare behandlar kursen mutationer, reparation och rekombination hos DNA. Kursen innehåller även moment om genomik, genteknik och genetiska markörer. Kursen innehåller laborationer med grundläggande molekylärbiologiska och molekylärgenetiska tekniker. Kursen belyser modern molekylärgenetisk forskning för utveckling av ett hållbart samhälle och behandlar molekylärgenetiken från ett didaktiskt perspektiv.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, muntliga och skriftliga studentpresentationer samt självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig och skriftlig redovisning och laborationer.

För att få VG på hel kurs krävs Väl godkänt på samtliga VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Revideringsdatum
2019-09-10

Diarienummer
LiU-2019-02897; 242/07-41

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laboration: molekylärgenetik, skriftl o muntl redovisn 2 hp U, G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen molekylärgenetik 4 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, molekylärgenetik 1 hp U, G
SRE2 Skriftlig och muntlig redovisning: fysiologi 2 hp U, G
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen fysiologi 4 hp U, G, VG
LAB4 Laboration: fysiologi, skriftlig och muntlig redovisning 2 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Hickman, Keen, Eisenhour, Larson, l´Anson: Integrated Principles of Zoology, 17th ed, 2017 ISBN: 978-1-259-25349-2  

Pierce, Benjamin A., (2017) Genetics : a conceptual approach 6. ed. New York : W.H. Freeman, 2017 ISBN: 9781319050962

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.