Engelska 31-52,5 hp, 22.5 hp

English 31-52.5 credits, 22.5 credits

93EN33

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Liljegren

Kursansvarig

Lars Liljegren

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp (Ingång samhällskunskap) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Engelska (1-30 hp) med minst 15 hp godkända inklusive English Grammar eller Written English, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända. 

Lärandemål

Efter avslutande kurs ska den studerande kunna

 • identifiera utvalda sociala och geografiska varianter av engelska och med hjälp av ljudskrift och fonetiska grundbegrepp beskriva fonologin i dessa varianter
 • med hjälp av en problemställning om språklig variation författa en kortare uppsats av vetenskaplig karaktär
 • inom valda områden tillämpa kunskaper i vetenskaplig teori, metodik och framställning
 • korrekt använda källtexter i akademiskt skrivande
 • uttrycka sig idiomatiskt och språkligt korrekt i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska
 • demonstrera grammatiska insikter, även i ett kontrastivt perspektiv
 • med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig metod och med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp analysera engelskspråkig litteratur
 • i litterär analys påvisa samband mellan brittisk och amerikansk litteratur och andra sociala och kulturella företeelser från studerad epok
 • analysera engelsk ungdomslitteratur i relation till myter
 • visa hur analyserad ungdomslitteratur kan användas i en undervisningssituation
 • redovisa ett utfört moment i undervisning av engelsk ungdomslitteratur med hänvisning till teori och aktuell forskning inom området
 • använda skolans styrdokument för ämnet och kunna relatera dessa till aktuell språkdidaktisk forskning samt till metoder och arbetsformer som befrämjar språkinlärning
 • visa förståelse för de olika aspekter som läraren utifrån gällande styrdokument måste ta hänsyn till vid bedömning av elevprestationer i engelska inom valt verksamhetsområde.

Kursinnehåll

Kursen utgörs av tre delar: 

Language, 7,5 hp. Denna del behandlar det engelska språkets uppbyggnad och struktur samt geografiska och sociala varianter av det engelska språket. 

Literature, 10 hp. Denna del innehåller en kulturhistorisk översikt. I den behandlas brittisk och amerikansk historia och litteratur från 1500-talet fram till 1900-talet. Dessutom ingår litterär analys av några av de mest klassiska verken i engelskspråkig litteratur. Litteraturvetenskaplig teori och metod liksom litteraturkritik ligger till grund för litteraturstudiet.

Teaching Literature and Language, 5 hp. Denna del behandlar engelsk språkdidaktik och ämnets aktuella styrdokument. Vidare diskuteras hur teori och praktik knyts ihop i en undervisningssituation. Dessutom ingår studier och analyser av engelsk ungdomslitteratur även ur ett pedagogiskt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, lektioner, övningar, handledning och självständiga studier. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning, hemtentamina, muntlig tentamina, salstentamina samt seminarier.

För Väl godkänt krävs dessutom minst 13 hp Väl godkäntinklusive Väl godkänt på minst 1 Språkfärdighetsprov.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Varieties of English, skriflig fonetisk analys 1.5 hp U, G, VG
STN2 Varieties of English Essay, hemtentamen 2 hp U, G, VG
STN3 Språkfärdighetsprov 1, grammatik, salstentamen 2 hp U, G, VG
STN4 Språkfärdighetsprov 2, Written English, salstentamen 2 hp U, G, VG
MTN1 Youth Literature, muntlig tentamen på skriftlig grund 2 hp U, G, VG
MTN2 Youth Literature Didactics, muntlig tentamen 1 hp U, G
OBL1 Obligatorisk aktiv närvaro på didaktiksa seminarier 2 hp U, G
OBL2 English Grammar-seminarier, aktiv muntlig närvaro på skrftlig grund 0 hp D
OBL3 Written English-seminarier, aktiv muntlig närvaro på skriftlig grund 0 hp D
OBL4 Aktivt deltagande i litterära seminarier 0 hp D
STN7 British Literature in a Historical Context, skriftlig salstentamen 5 hp U, G, VG
STN8 American Literature in a Historical Context, skriftlig salstentamen 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.