Engelska (61-90 hp), 30 hp

English (61-90 cr), 30 credits

93EN51

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av 93EN53.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Engelska (1-60 hp) varav Engelska (1-30 hp), 30 hp  med godkänt resultat och godkända moment Translation, Grammar, Pedagogical Grammar och Varieties of English (essä) i Engelska (31-55 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- analysera utvalda litterära verk och med utgångspunkt i olika litteraturkritiska inriktningar,
- jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat,
- bedöma och tillämpa litteraturteorier i en egen analys,
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska,
- diskutera, problematisera och planera grammatikundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i språkinlärningsteorier och vedertagna undervisningsmetoder,
- demonstrera kunskaper i engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska, med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi,
- kritiskt tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- uppvisa förmåga att kritiskt förhålla sig till aktuell forskning,
- med viss självständighet planera, genomföra och presentera ett avgränsat vetenskapligt arbete där även forskningsetiska ställningstaganden ingår,
- uppvisa insikter i aktuell språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt akademiskt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering,
- genomföra en uppgift inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska i sin sociala, historiska och politiska kontext. Skönlitteraturen läses i dialog med ett antal litteratur- och samhällsteoretiska perspektiv och texter.
Dessutom ingår fördjupade språkdidaktiska studier om hur man lär ut och lär sig grammatik med betoning på hur man tillämpar språkinlärningsteori i undervisningen med hjälp av olika metoder. Vidare ingår diskussioner om engelsk idiomatik, synonymer och syntax, med utgångspunkt i översättningsövningar.
Kursen behandlar även det engelska språkets historia och viktiga begrepp inom teoretisk och tillämpad språkvetenskap. Slutligen studeras såväl språkvetenskaplig som litterär teori och metod, som grund för ett handlett projektarbete med skriftlig redovisning om ca 2500 ord. Arbetet kan ha litterär eller språklig inriktning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, lektioner och handledning, samt egna studier (individuellt och i grupp).
OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen, hemtentamen och essä, samt muntlig redovisning med skriftligt underlag (individuellt och i grupp).

På kursen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Det är möjligt att få VG för hela kursen genom att

  • studenten får minst 18 hp VG, eller
  • studenten får minst 16 hp VG, inklusive översättning (STN6) och essä (ESS3).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESS3 Essä: Term Paper 5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Poesi 1 1 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Poesi 2 1 hp U, G, VG
MRE3 Muntlig redovisning med skriftl underlag: Presentation Novel 2 hp U, G, VG
MRE4 Muntlig redovisn med skriftligt underl: Writers & Contexts 1 hp U, G, VG
MRE5 Muntlig redovisn med skriftl underl: Språkvet teori o metod 1 hp U, G
MRE6 Muntl redovisn m skriftl underl: Litteraturvet teori o metod 1 hp U, G
OBL5 Obligatoriskt moment: Seminarier Pedagogisk grammatik 0 hp D
PRO1 Projekt: Pedagogisk grammatik 2 hp U, G, VG
STN5 Skriftlig tentamen: hemtentamen Writers and Context 5 hp U, G, VG
STN6 Skriftlig tentamen: salstentamen Översättning 3 hp U, G, VG
STN7 Skriftlig tentamen: hemtentamen Språkstudier 3 hp U, G, VG
STN8 Skriftlig tentamen: hemtentamen Engelsk språkhistoria 5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.