Engelska (61-90 hp), 30 hp

English (61-90 cr), 30 credits

93EN53

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 6 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 6 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 6 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 6 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Engelska (1-60 hp) med minst 30 hp godkända inklusive English Grammar och Written English från Engelska (1-27,5 hp) samt hemtentamen i Varieties of English, Translation, Pedagogical Grammar eller Grammar från Engelska (31-55 hp)

eller

Engelska (1-60 hp) med minst 30 hp godkända inklusive Språkfärdighetsprov 1 (Skriftlig engelska) Engelsk grammatik och Språkfärdighetsprov 2 (Pedagogisk grammatik) från Engelska (1-30 hp) samt Varieties of English Essay och Språkfärdighetsprov 1 (Grammatik) eller Språkfärdighetsprov 2 (Written English) från Engelska (31-52,5 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • analysera utvalda litterära verk med utgångspunkt i olika litteraturkritiska inriktningar,
 • jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat
 • bedöma och tillämpa litteraturteorier i en egen analys
 • diskutera, problematisera och planera litteraturundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i litteraturdidaktiska teorier och metoder
 • diskutera, problematisera och planera språkundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i språkinlärningsteorier och vedertagna undervisningsmetoder
 • diskutera aktuell språkvetenskaplig teori och metod
 • kritiskt tillämpa språkvetenskapliga teorier och metoder i analyser av språkliga data
 • tillämpa relevanta begrepp, teorier och metoder i översättningsvetenskap i en skriftlig analys
 • kritiskt förhålla sig till aktuell forskning
 • med viss självständighet planera, genomföra och presentera en avgränsad empirisk studie där även forskningsetiska ställningstaganden ingår
 • demonstrera språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska 
 • följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom gällande akademiskt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering.

Kursinnehåll

Författare och kontexter

Denna del ger en fördjupad orientering i engelskspråkig litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Vidare diskuteras skönlitteratur på engelska i sin sociala, historiska och politiska kontext. Skönlitteraturen läses i dialog med ett antal litteratur- och samhällsteoretiska perspektiv och texter.

Litteraturdidaktik

Denna del ger fördjupade studier i litteraturdidaktik genom övning i planering av lektionsserier, samt planering, genomförande och utvärdering av undervisningsmoment. 

Andraspråksdidaktik

Denna del ger en fördjupning i språkdidaktik. Här behandlas hur engelska som främmande språk lärs ut och lärs in med betoning på hur språkinlärningsteori tillämpas i undervisningen med hjälp av olika metoder. Därtill genomförs en empirisk studie med språkdidaktisk inriktning. 

Språkstudier

Denna del ger en fördjupad orientering i språkvetenskaplig teori och metod med betoning på hur man tillämpar dessa på språkliga data.

Översättning och översättningsvetenskap

I denna del övas engelsk språkfärdighet via översättning där diskussioner om idiomatik, synonymer, stilnivå och syntax ingår. Här introduceras begrepp och teorier som sedan problematiseras och appliceras på såväl egenproducerade som redan befintliga översättningar.

I flera delar övas akademiskt skrivande vad gäller språk, stil och aktuell skrivtradition. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, lektioner, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom  salstentamen,  hemtentamen, projekt och muntlig redovisning med skriftligt underlag (individuellt, i par och i grupp) samt obligatoriska seminarier.

Det är möjligt att få VG för hela kursen genom att studenten får minst 16 hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Författare och kontexter: individuell skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
OBL1 Författare och kontexter: aktivt deltagande på skriftlig grund 2.5 hp U, G, VG
SME1 LItteraturdidaktik: muntlig och skriftlig redovisning 5 hp U, G, VG
OBL2 LItteraturdidaktik: aktivt deltagande i seminarier 0 hp D
SME2 Andraspråksdidaktik: muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
PRO1 Andraspråksdidaktik: projekt 3.5 hp U, G, VG
OBL3 Andraspråksdidaktik: aktivt deltagande på skriftlig grund 1 hp U, G
STN2 Språkstudier: hemtentamen 5 hp U, G, VG
STN3 Översättningsvetenskap: individuell skriftlig tentamen 1 hp U, G
STN4 Översättningsvetenskap: skriftlig hemtentamen 4 hp U, G, VG
OBL4 Översättningsvetenskap: aktivt deltagande på skriftlig grund 0 hp D

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.