Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp), 15 hp

Philosophy (76-90 cr), 15 credits

93FS71

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93FS73.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Filosofi (1-60 hp) varav 30 hp ska vara godkända. Kursen förutsätter dessutom Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

fter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för utvalda nyckelbegrepp och problem inom det samhällsfilosofiska området,
- redogöra för centrala teorier i politisk filosofi och samhällsfilosofi,
- analysera och värdera pågående politiska och samhälleliga debatter ur ett teoretiskt perspektiv, 
- i tal och skrift kunna diskutera politiska och samhällsfilosofiska argument,
- demonstrera kunskaper och färdigheter i något centralt problemområde,
- visa bekantskap med central analytisk-filosofisk teoribildning,
- redogöra för något klassiskt arbete som har allmänt filosofiskt intresse,
- visa färdighet att inom ramarna för etablerad begreppsbildning och inom befintlig diskussion behandla en filosofisk fråga,
- skriftligen genomföra ett längre filosofiskt resonemang i form av en akademisk uppsats, som uppfyller grundläggande krav på akribi, språk, struktur och innehåll.

Kursinnehåll

Politisk filosofi och samhällsfilosofi

I kursen skaffar sig studenten förtrogenhet med olika ståndpunkter och teorier inom samhällsfilosofi och politisk filosofi. En central del av kursen utgörs av en introduktion till nyckelbegrepp på detta område. Varje kursmoment fokuserar på ett specifikt begrepp, såsom rättvisa, jämlikhet eller moraliskt ansvar. Under kursen lär sig studenterna att analysera och värdera olika definitioner av och teorier om dessa begrepp. En viktig del av kursen utgörs av att visa hur dessa teoretiska kunskaper kan användas för att förstå aktuella politiska och samhälleliga frågor och debatter.   

Självständigt arbete

Den studerande väljer i samråd med handledare ett ämne. Uppsatsen skall uppvisa självständiga inslag, till exempel i fråga om tolkning och bedömning av argument. Uppsatserna diskuteras i seminarier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, lektioner och obligatoriska seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande vid de obligatoriska seminarierna och skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Politisk filosofi och samhällsfilosofi, hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0 hp D
UPS1 Uppsats 7.5 hp U, G, VG
Delkurs 1: Samhällsfilosofi (7.5hp) Robert E. Goodin & Philip Pettit (eds.): Contemporary Political Philosophy: An Anthology Oxford, (Blackwell, 1997) Delkurs 2: Specialisering/uppsats (7.5hp) Strawson, P. F. “Freedom and Resentment.” In Freedom and Resentment. London: Methuen, 1974, 1-28. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas i så fall av kursansvarig. Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.