Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp), 15 hp

Philosophy (76-90 cr), 15 credits

93FS71

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93FS73.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 6 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 6 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 8 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 6 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 6 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 6 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Filosofi (1-60 hp) varav 30 hp ska vara godkända. Kursen förutsätter dessutom Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- presentera teorier och problem inom det samhällsfilosofiska området,
- i skriftlig form redovisa fördjupade eller breddade kunskaper inom något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin,
- för eget arbete söka och urskilja internationellt gångbara källor i något fält av modern filosofi,
- visa förmåga att relatera filosofiska diskussioner till filosofiundervisning och lärarrollen.

Kursinnehåll

Samhällsfilosofi, 7.5 hp
En inledande kursdel behandlar samhällsfilosofiska ståndpunkter och teorier, främst rörande social rättvisa, som varit centrala i diskussionen från mitten av 1900-talet.

Uppsats, 7.5 hp
Delkursen utgörs av författandet och försvarandet av en uppsats inriktad mot något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin. Fördjupningsstudierna kan startas från elementär nivå eller utgöra ytterligare fördjupning av tidigare studier. Den studerande bör i sitt arbete i väsentlig utsträckning ta upp frågor med didaktisk relevans.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och handledning i samband med uppsatsskrivande, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen samt individuell redovisning av uppsats som seminariebehandlas.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen, samhällsfilosofi, 7.5 hp (U-VG)
UPS1 Uppsats, 7.5 hp (U-VG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Politisk filosofi och samhällsfilosofi, hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0 hp D
UPS1 Uppsats 7.5 hp U, G, VG
Delkurs 1: Samhällsfilosofi (7.5hp) Robert E. Goodin & Philip Pettit (eds.): Contemporary Political Philosophy: An Anthology Oxford, (Blackwell, 1997) Delkurs 2: Specialisering/uppsats (7.5hp) Strawson, P. F. “Freedom and Resentment.” In Freedom and Resentment. London: Methuen, 1974, 1-28. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas i så fall av kursansvarig. Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.