Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp), 15 hp

Philosophy (76-90 cr), 15 credits

93FS83

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Filosofi (1-60 hp) med minst 30 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- skriftligen genomföra ett längre filosofiskt resonemang i form av en akademisk uppsats, som uppfyller grundläggande krav på akribi, språk, struktur och innehåll.

Kursinnehåll

Självständigt arbete
Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och begränsas så att det kan ges en grundlig behandling i artikelformat. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes. Uppsatsarbetet skall alltså visa att den studerande har förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang. Arbetet skall uppvisa självständiga inslag, till exempel i fråga om tolkning och bedömning av argument. Uppsatserna diskuteras i seminarier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga litteraturstudier. Uppsatsarbetet följs av handledaren. Det färdiga arbetet försvaras vid ett seminarium. Att vara opponent på en seminarieuppsats är ett kurskrav.

Examination

Kursen examineras genom deltagande vid de obligatoriska seminarierna ventilering av och opponering på uppsats.

För att få VG på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst hälften av kursens totala poäng.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OPP1 Opponentskap 0 hp D
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.