Fysik (61-75 hp), 15 hp

Physichs (61-75 cr), 15 credits

93FY51

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marcus Ekholm, Jonas Björk

Kursansvarig

Marcus Ekholm

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 6 (VT 2020) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kunskaper i Fysik (1-60 hp). För tillträde till kursen krävs minst 45 hp godkända av Fysik (1-60 hp), varav minst två av följande tre delkurser ska vara godkända i sin helhet: Mekanik, Ellära, Vågfysik, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- lösa problem, förklara fenomen, och utföra beräkningar på fördjupningsnivå inom elektromagnetism
- lösa problem, förklara fenomen, och utföra beräkningar på fördjupningsnivå inom mekanik
- lösa problem, förklara fenomen, och utföra beräkningar på fördjupningsnivå inom vågfysik
- utföra fysikaliska experiment och analysera resultat
- använda datorsimuleringar för att undersöka fysikaliska fenomen och system
- utforma ett mindre undersökande fysikprojekt som använder datorsimuleringar och som är anpassat till gymnasieskolans fysikundervisning.

Kursinnehåll

Kursen syfte är att ge den studerande fördjupade ämneskunskaper inom klassisk fysik, med fokus på mekanik, elektromagnetism och vågfysik, samt att utveckla den studerandes förmåga att använda datorsimuleringar för att undersöka en problemställning inom fysik.
Inom elektromagnetismen betonar kursen en helhetsbild och utgår därför från Maxwells ekvationer. I kursen används vektoranalys på integralform. Kursen behandlar elektrostatik, magnetostatik, dielektriska och magnetiska material, elektrodynamiska fenomen såsom induktion och elektromagnetiska vågor, samt ger en orientering om tillämpningar inom bl.a. optik och radiokommunikation. I kursen ingår även datorsimulering av elektromagnetiska fält.
Vidare behandlar kursen modeller för elektriska och magnetiska kretsar. Kursen tar även upp systematiska metoder för analys av kretsar, inklusive den komplexa metoden vid växelström.
Inom mekanik studeras icke-tröghetssystem, stela kroppars dynamik, och generaliserade koordinater. Den studerande genomför även experiment inom mekanik, vilka redovisas skriftligt.

I kursen ges även en fördjupning inom vågfysik i form av datorbaserade laborationer,
där den en studerande genomför numeriska beräkningar för att studera lösningar till vågekvationen samt Fraunhoferdiffraktion.

Den studerande utformar även ett undervisningsmoment i form av ett mindre undersökande fysikprojekt som använder datorsimuleringar och som är anpassat till gymnasieskolans fysikundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier, inlämningsuppgifter, litteraturstudier, bearbetning av övningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, parvis genomförande samt skriftlig och muntlig redovisning av laborationer.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB3 Laboration: Datorsimuleringar 3.5 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning: Vågfysik 1.5 hp U, G
LAB2 Laboration: Mekanik 1 hp U, G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Mekanik 3 hp U, G, VG
KTR1 Frivilligt moment: Elektromagnetism 0 hp D
LAB1 Laboration: Elektromagnetism 0.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Elektromagnetism 5.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Engström, L. A. (2000), Elektromagnetism, Studentlitteratur.
Taylor, J. R.  (2005), Classical Mechanics, University Science Books.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.