Fysik (76-90 hp), 15 hp

Physics (76-90 cr), 15 credits

93FY61

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Boman, Magnus Johansson, Per Sandström

Kursansvarig

Magnus Boman

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2021) 202113-202122 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kunskaper i Fysik (1-60 hp). För tillträde till kursen krävs minst 45 hp godkända av Fysik (1-60 hp), varav minst två av följande tre delkurser ska vara godkända i sin helhet: Modern fysik, Ellära, Värmelära, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- lösa problem, förklara fenomen, och utföra beräkningar på fördjupningsnivå inom modern fysik
- utföra fysikaliska experiment inom modern fysik och analysera resultatet
- konstruera ett datoriserat mätsystem
- ge ett fortbildningsseminarium och författa ett läroboksavsnitt inom ett fördjupningsområde

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge fördjupade ämneskunskaper inom modern fysik, att utveckla färdigheter inom datoriserad mätteknik, samt att vidareutveckla den studerandes förmåga till självständig fortbildning.

Inom modern fysik ges en fördjupning inom kvantfysik, statistisk fysik, fasta tillståndets fysik, och relativitetsteori.

I kursen ingår ett mättekniskt projektarbete som utförs parvis. I projektet skall de studerande självständigt utveckla ett datoriserat mätsystem, där datorn används för att insamla, bearbeta, och prestentera fysikaliska mätdata.

Den studerande väljer i samråd med kursansvarig ett fördjupningsområde för att antingen belysa fysikens idéhistoriska utveckling (med exempel ges på hur teorier har förändrats), eller, som alternativt, för att belysa en högteknologisk tillämpning inom modern fysik. Den studerande skall inom valt fördjupningsområde utarbeta undervisningsmaterial för fysikundervisning inom gymnasieskolan i form av ett delkapitel till en tänkt lärobok, alternativ utarbeta fortbildningsmaterial för lärarkolleger. Redovisningen sker skriftligt och muntligt vid ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturstudier, bearbetning av övningsuppgifter, projektarbeten.

Examination

Skriftlig salstentamen, genomförande av och parvis redovisning av laborationer, individuell muntlig och skriftlig redovisning.

Betyget på hel kurs avgörs av betyget på delkurserna och viktas så att delkursen Modern fysik utgör 60% och delkursen Relativitetsteori utgör 40%.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Skriftlig redovisning: Astronomi 1 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning: Relativitetsteori 1.5 hp U, G
STN6 Skriftlig tentamen: salstentamen Relativitetsteori 1 hp U, G, VG
SRE4 Skriftlig redovisning: Modern fysik 1 hp U, G
PRO1 Skriftlig och muntlig redovisning: Projekt i Mätteknik 3 hp U, G
LAB2 Laboration: Mätteknik 3 hp U, G
MRE1 Muntlig och skriftlig redovisning: Fysikaliska seminarier 1.5 hp U, G
STN5 Skriftlig tentamen: salstentamen Modern fysik 2 hp U, G, VG
LAB3 Laboration: Modern fysik 1 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Taylor, J. R. (2005), Classical Mechanics, University Science Books.
Övrig litteratur meddelas inför kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.