Historia (31-52,5 hp), 22.5 hp

History (31-52,5 Cr), 22.5 credits

93HI33

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson, Maria Björkman

Kursansvarig

Maria Björkman

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Historia (1-30 hp) med minst 21 hp godkända inklusive Ämnesdidaktik 7,5 hp, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • använda kunskaper i historiska problemområden, historieämnets metod, historiografi och historiedidaktik,
 • göra urval av historiskt stoff med hänsyn till undervisningen i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan,
 • använda sin förmåga till didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och hur detta kan behandlas i undervisning i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan,
 • genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek och via Internet,
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • samla, värdera och bearbeta källmaterial i form av en uppsats som beaktar elementära
 • historievetenskapliga krav,
 • kritiskt granska och opponera på en uppsats.

Kursinnehåll

De didaktiska delarna av kursen förekommer integrerat med ämnesteoretiska inslag.

Globalisering i ett historiedidaktiskt perspektiv
I momentet fördjupar den studerande sina kunskaper om historiska händelser och processer ur ett globalt perspektiv. Studenten utvecklar också sina förmågor att i undervisningssammanhang inom grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan använda och reflektera över historiska händelser och processer ur ett globalt perspektiv. Genom ett grupparbete studeras ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede som ska passa en tänkt undervisningssituation i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Metod
Momentet omfattar föreläsningar och seminarier genom vilka den studerande tillägnar sig kunskaper om olika historiska källmaterial och arbetssätt inför kommande uppsatsarbete och inför den framtida lärargärningen. I samband härmed studerar och reflekterar studenten även kring och använder sig av olika former av källmaterial avsedda för såväl forskning som för undervisning i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.

Uppsats
Momentet innebär att den studerande författar en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen författas normalt i par tillsammans med en annan student. Dessutom skall den studerande opponera på en inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i den fortlöpande seminarieverksamheten. Den studerande skall även introduceras i det specifika ämnesområde inom vilket denne valt sitt uppsatsämne. Uppsatsen skall ha en inriktning med relevans för det kommande yrkesområdet. Uppsatsen utgör ett viktigt medel att öva förmågan att kommunicera historisk kunskap.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten genomför litteraturstudier, deltar på föreläsningar och diskuterar under seminarier och gruppvisa diskussioner. En del av arbetet genomförs tillsammans med andra studenter i par eller i grupp. Tillsammans med uppsatshandledaren diskuterar och reflekterar studenten kring sitt historiska forskningsarbete i samband med handledningstillfällena. Handledning sker främst under den termin som kursen påbörjats, därefter endast i mån av att handledaren har tid.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar i seminarier, uppsatsseminarier, redovisningsseminarier och inlämning av uppsats.

Examination

Studenten examineras på kursens olika moment genom muntlig och skriftlig redovisning och uppsats som seminariebehandlas.

För att får väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats som seminariebehandlas 9 hp U, G, VG
SME1 Skriftlig och muntlig redovisning: Globalisering 7.5 hp U, G, VG
MTN1 Muntlig tentamen: Metod 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.