Historia (61-75 hp), 15 hp

History (61-75), 15 credits

93HI51

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Ivarsson Lilieblad

Studierektor eller motsvarande

Hans Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2014) Svenska

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp samt ingångsämne 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet historia, varav 1-30 hp samt Uppsats, 9 hp inom ramen för 31-60 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna visa fördjupade kunskaper i historiska processer och problem
-redogöra för och analysera kunskaper inom olika vetenskapsskolor.
-tillämpa historieämnets teorier och metoder med utgångspunkt i vetenskapsteoretiska grunder
-fördjupade insikter i historia i syfte att förbereda den kommande lärargärningen.

Kursinnehåll

I kursen fördjupas ytterligare de studerandes kunskaper om och förmåga att i undervisningssammanhang använda och reflektera över olika typer av material och källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer. Kursen inrymmer såväl vetenskapsteoretisk som ämnesmässig fördjupning.

Metod och teori
De studerande ska förvärva kunskap om olika vetenskapsskolor och tillägnas sig färdighet i användandet av vetenskapsteoretiska grunder vid uppsatsskrivning.

Historisk fördjupning
Studium av vetenskaplig litteratur med avseende på kronologisk, tematisk eller rumslig koncentration. Huvudsakligen självstudier baserade på behovet av fördjupade ämneskunskaper.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell hemtentamen, samt individuell muntlig tentamen.

PROVKODER:
MTN1 Muntlig tentamen Historisk fördjupning, 7.5 hp U-VG

OBL1 Obligatoriska moment: seminarier Metod och teori. 0.0 hp Deltagit

STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Metod och Teori, 7.5 hp U-VGStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Metod och teori 7,5hp John Tosh, ”Historisk teori och metod”, Lund: Studentlitteratur, 3:e upplagan 2011 Henrik Åström Elmersjö: "Norden, nationen och historien", Nordic Academic press 2013 Kompendium (LiU C-huset) Fördjupningskurs 7,5hp Se separat lista. Uppsats med arkiv-, biblioteks- och källkunskap 15hp Kvarnström, L/Kolsgård, S/Strömbäck, L: Att skriva uppsats – en handbok för uppsatsskrivande i historia. Socialhistoria i Linköping nr 27, Linköping 2011.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.