Historia (61-90 hp), 30 hp

History (61-90 Cr), 30 credits

93HI53

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson

Kursansvarig

David Ludvigsson, Sofia Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

David Ludvigsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Historia (1-60 hp) med minst 45 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa fördjupade kunskaper i historiska processer och problem
 • redogöra för teorier med relevans för historievetenskapen
 • diskutera och problematisera kultur som estetiskt och antropologiskt begrepp
 • diskutera fakta och tolkningar av historiska sammanhang med utgångspunkt i kulturhistoriska begrepp och teorier
 • argumentera för val av stoff och undervisningsformer i relation till historieämnets struktur, olika delar och centrala begrepp
 • argumentera för val av historiska källmaterial som läromedel i historieundervisningen och kunna analysera konsekvenserna av dessa val
 • självständigt föra en kritisk, problematiserande diskussion kring såväl nationell som internationell historievetenskaplig litteratur

Kursinnehåll

Teori och metod

De studerande ges orientering om vetenskapsteoretiska och samhällsteoretiska problem som är väsentliga för historievetenskapen. Syftet är också att ge fördjupade kunskaper i ämnets teori och metod, samt färdighet att använda dessa grunder vid uppsatsskrivning.

Kulturhistoria

I kursen diskuteras och analyseras olika aspekter av kulturhistoria.

Att arbeta med källor i historieundervisningen

Den studerande arbetar med primärkällor med sikte på att kunna integrera dessa källor i sin kommande undervisning. I kursen fördjupas den studerandes kunskaper om och förmågan att i undervisningssammanhang inom skolan använda och reflektera över olika typer av källmaterial för konkretisering av historiska händelser och processer.

Individuell fördjupning

Den studerande läser och förvärvar fördjupade kunskaper om en särskild historievetenskaplig tematik. Fördjupningsområdet och vetenskaplig litteratur väljs i samråd med ansvarig lärare.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, handledning, självständiga studier och grupparbete.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar, seminarier samt presentationsseminarium.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning av kursuppgifter individuellt och i grupp, samt individuell muntlig tentamen och obligatoriska moment.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Teori och metod 7.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig och muntlig redovisning 7.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig och muntlig redovisning 7.5 hp U, G, VG
OBL2 Obligatoriska moment: seminarier Kulturhistoria 0 hp D
OBL1 Obligatoriska moment: seminarier Teori och metod 0 hp D
MTN1 Muntlig tentamen av fördjupningsstudier 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Burke, Peter, (2008) What is cultural history? 2. ed. Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2008

ISBN: 9780745644097, 9780745644103, 0745644090, 0745644104, 9780745644103

Danielsson Malmros, Ingmarie, (2012) "Det var en gång ett land.. Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar" Höör: Agerings
de Laval, Maria, (2011) Det känns inte länge som det var länge sedan. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande Lund

Finns i fulltext på länken: http://portal.research.lu.se/portal/files/7671953/Gymnasieelevers_historiska_t_nkande_2011.05.09.pdf 

Green, Anna, (2008) Cultural history Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008

ISBN: 9780333986752, 033398675X, 9780333986745, 0333986741

Johansson, Patrik, (2014) Att tolka spåren från det förflutna. Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet

Finns i fulltext på länken: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:745144/FULLTEXT02.pdf 

Tosh, John, Sandin, Gunnar, (2011) Historisk teori och metod 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9144068735, 9789144068732

Övrigt

Litteratur till delkurserna Metod och teori, Kulturhistoria och den valfria fördjupningen tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.