Historia: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

History: Teaching Practice (53-60 cr), 7.5 credits

93HIV9

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson, Maria Björkman

Kursansvarig

Maria Björkman

Studierektor eller motsvarande

David Ludvigsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Godkända kurser Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, tidigare VFU-kurs i ämne 2, och moment om sammanlagt 21 hp i Historia (1-30 hp) varav momentet ämnesdidaktik om 7,5 hp ska ingå, eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • värdera sina kunskaper i historia i relation till undervisning i grundskolans årskurs 7-9
 • välja och motivera ett historiskt stoff utifrån ungdomars förutsättningar och behov
 • planera och organisera undervisning av ett större arbetsområde i historia utifrån didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och upplägg
 • genomföra undervisning av ett större arbetsområde i historia utifrån didaktiska perspektiv inklusive jämlikhet och jämställdhet
 • leda eleverna genom ett större arbetsområde i undervisningen
 • dokumentera, bedöma och betygsätta elevernas kunskaper i historieämnet i grundskolans årskurs 7-9
 • återkoppla till eleverna angående deras kunskaper i historieämnet
 • utvärdera sin undervisning inom ett större arbetsområde och dra konsekvenser av utvärderingen
 • identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och utifrån behovet planera kunskapsinhämtning
 • verka i enlighet med skolans värdegrund
 • interagera och kommunicera med olika elever, skolpersonal och vårdnadshavare
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik
 • använda IKT i undervisningen

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i historia i grundskolans årskurs 7-9. Den studerande planerar, genomför och utvärderar ett arbetsområde i historia tillsammans med handledare, samt utvärderar och diskuterar bedömning av undervisningen tillsammans med handledare. Den studerande arbetar för att utveckla elevernas förmåga i enlighet med skolans styrdokument: att använda en historisk referensram, arbeta med källor, reflektera över historiebruk samt använda historiska begrepp. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Den studerande undersöker fenomen som rör historieundervisning i praktik och teori relaterade till historieämnets syfte och centrala innehåll.  

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor 3.5 hp U, G
TDL2 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.