Kemi (76-90 hp), 15 hp

Chemistry (76-90 cr), 15 credits

93KE61

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elke Schweda, Ann-Christin Brorsson, Magdalena Svensson

Kursansvarig

Elke Schweda, Ann-Christin Brorsson, Magdalena Svensson

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 7 (HT 2019) 201945-202003 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 7 (HT 2019) 201945-202003 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 7 (HT 2019) 201945-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 7 (HT 2019) 201945-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp. Kursen förutsätter  Kemi (1-60 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna redogöra för proteiners struktur med avseende på olika nivåbegrepp; primär-, sekundär-, tertiär- samt kvartärstruktur
- kunna beräkna kinetiska parametrar som KM, Vmax och KI samt tolka innebörden av dessa kinetiska parametrar i termer av enzymfunktion.
- kunna redogöra för det genetiska informationsflödet från DNA till protein.
- kunna använda grundläggande laborationsteknik inom biokemiska och molekylärbiologiska området
- kunna redogöra för grundläggande termer och begrepp inom spektrometri och elektroanalytisk kemi.
- kunna beskriva principen för och uppbyggnaden hos instrument som används vid spektrometri och elektroanalytisk kemi.
- kunna tillämpa kemiska principer för spektrometriska och elektrokemiska analysmetoder.
- kunna självständigt, sammanställa, analysera och diskutera empiriska data i biokemi och analytisk kemi i form av laborationsrapport.
- kunna utifrån vetenskaplig litteratur utveckla, implementera och utvärdera kursmoment anpassade till
gymnasieskolans undervisning inom biokemi och analytisk kemi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar biokemi och analytisk kemi samt hur detta behandlas i skolan. Inom biokemi ska studenten kunna redogöra för proteiners struktur och funktion samt enzymers kinetik och reaktionsmekanismer. Vidare studeras nukleinsyror och molekylärgenetik. Kursen innehåller laborationer inom biokemi som behandlar separations- och analysmetoder. Inom analytisk kemi behandlas: Molekylär spektrometri i UV/VIS-området, absorption och fluorescens. Atomär absorptions- och emissionsspektrometri (AAS- och ICP-metoder). Elektroanalytisk kemi, grundläggande elektrokemi, jonselektiva elektroder och potentiometri.
De studerande ska utifrån vetenskaplig ämneslitteratur, ämnesdidaktisk litteratur och kurslitteratur för gymnasieskolan utveckla, genomföra och utvärdera laborativa moment i biokemi och analytisk kemi vilket redovisas i form av en skriftlig rapport. I detta ingår för biokemi även att skriva en labhandledning. Laborationerna redovisas i en autentisk miljö och utvärderas muntligt och skriftligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer samt självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Laborationer

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL2 Laboration 0 hp D
OBL1 Laboration 0 hp D
UPG2 Projektuppgift 1.5 hp U, G
UPG1 Projektuppgift 1.5 hp U, G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen, analytisk kemi 3 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, biokemi 4.5 hp U, G, VG
LAB2 Laboration, analytisk kemi 3 hp U, G
LAB1 Laboration, biokemi 1.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry, 7:e upplagan.
Harris D.C., Quantitative Chemical Analysis, 7th ed., Freeman, 2007.

Forskningsartiklar inom kemididaktik

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.