Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp), 7.5 hp

Mathematics: Teaching Practice (69-75,5 cr), 7.5 credits

93MAV1

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93MAV3.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2018) 201805-201810 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Matematik 1-60 hp varav Matematik: Didaktik 1, VFU, Did 2, algebra, envariabelanalys, UK 1-3 eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning inom större områden i gymnasieskolans matematik
- kunna använda och kritiskt utvärdera olika undervisningsmaterial och laborativa arbetsformer
- kunna beskriva, dokumentera och bedöma elevers kunskaper i
matematik
- kunna redogöra för och reflektera över egen undervisning i matematik och att utifrån det och konstruktiv kritik från andra dra slutsatser och förändra sitt agerande
- kunna uppvisa förmåga att samarbeta och anpassa sin kommunikation i olika situationer
- visa insikt i och förståelse för sociala relationer i den vardagliga verksamheten

Kursinnehåll

Ämnesdidaktiska och undervisningsmetodiska analyser av centrala begrepp och metoder inom skolmatematik med fokus på Gymnasiet. Centrala matematikdidaktiska frågeställningar, begrepp och forskningsresultat, utgående från matematikämnets och undervisningspraktikens villkor. Teoretiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik med tillämpning i undervisningspraktik: skolans kursplaner i matematik; organisation, planering och uppföljning av
undervisning; matematikundervisningens sociala och affektiva dimensioner; elevers uppfattning och utveckling av matematiska begrepp och färdigheter; bedömning av kunskap i matematik; arbetsformer och laborativa/tekniska hjälpmedel; matematikdidaktisk forskning som berör gymnasieskolans matematikutbildning.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning samt uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning VFU-rapport, 3 hp (UG)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 3 hp (UG)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 1,5 hp (UG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM. - Bergsten, C. (2006). Euklides i nya kläder - om dynamiska geometriprogram. Svenska Matematikersamfundets medlemsutskick, maj. - Bergsten, C. (2008). Några aspekter av det matematiska formelspråket. I H. Lennerstad & C. Bergsten (red.), Matematiska språk. Stockholm: Santérus Förlag. - Blomhøj, M. (2000). Villkor för lärande i en datorbaserad matematikundervisning. I B. Grevholm (red.), Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv (ss. 185-218). Lund. Studentlitteratur. - Likvärdig bedömning och betygsättning (s. 47-63), Skolverkets allmänna råd 2004, Skolverket. - MSU (2008). Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm. - Pettersson, A. (1997). Analys av elevernas arbeten med mer omfattande matematikuppgifter i år 9. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. - Dowling, P. (1996). A sociological analysis of school mathematics texts. Educational Studies in Mathematics, 31, 389-415. - Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. I A. Bishop et al (red.), Second international handbook of mathematics education, Part one (ss. 75-102). Dordrecht: Kluwer. - Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik. Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. (valda kapitel)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.