Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-74 hp), 6 hp

Mathematics: Teaching Practise (69-74 cr), 6 credits

93MAV3

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Matematik 1-60 hp varav kurserna Didaktik 1, 5,5 hp, Didaktik 2, 8 hp, Algebra, 5,5 hp, Envariabelanalys 1, 6 hp, Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning samt alla tidigare VFU-kurser, eller motsvarande ska vara godkända.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera undervisning inom ett större område i gymnasieskolans matematik utifrån styrdokument, matematikdidaktiska teorier och metodik
- anpassa ämnesinnehållet till elevgruppens olika förutsättningar, inklusive hänsyn taget till jämställdhet och jämlikhet
- genomföra undervisning inom ett större område i gymnasieskolans matematik utifrån styrdokument, matematikdidaktiska teorier och metodik
- utvärdera den genomförda undervisningen med avseende på planerade mål, styrdokument, matematikdidaktiska teorier och metodik
- använda och utvärdera undervisningsmaterial och laborativa arbetsformer, inklusive digitala verktyg inom det aktuella undervisningsområdet
- dokumentera och bedöma elevers kunskaper i matematik
- reflektera över den egna undervisningen i matematik och utifrån konstruktiv kritik från andra dra slutsatser och förändra sitt agerande
- samarbeta och anpassa sin kommunikation i olika situationer.

Kursinnehåll

Studenten genomför verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolans matematikkurser, och genomför där ämnesdidaktiska och undervisningsmetodiska analyser av kursplaner, didaktiska teorier, centrala begrepp och metoder. I planering, genomförande och utvärdering av den egna undervisningen använder studenten centrala matematikdidaktiska frågeställningar, begrepp och forskningsresultat, utgående från matematikämnets och undervisningspraktikens villkor. Studenten tillämpar teoretiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik i sin undervisningspraktik. Studenten tränar sig i att hantera matematikundervisningens sociala och affektiva dimensioner. Dessutom övar sig studenten i att dokumentera och bedöma elevers kunskaper i matematik, samt i sin undervisning reflektera över valda arbetsformer och användningen av laborativa/tekniska hjälpmedel. 

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, samt självständiga studier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning samt uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor.
PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning VFU-rapport, 3 hp (UV)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 3 hp (UV)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 1,5 hp (UG)

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grand av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana tillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 2.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning VFU-rapport 2.5 hp U, G, VG

På kursen ges betyget Väl godkänd eller Godkänd

Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM. - Bergsten, C. (2006). Euklides i nya kläder - om dynamiska geometriprogram. Svenska Matematikersamfundets medlemsutskick, maj. - Bergsten, C. (2008). Några aspekter av det matematiska formelspråket. I H. Lennerstad & C. Bergsten (red.), Matematiska språk. Stockholm: Santérus Förlag. - Blomhøj, M. (2000). Villkor för lärande i en datorbaserad matematikundervisning. I B. Grevholm (red.), Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv (ss. 185-218). Lund. Studentlitteratur. - Likvärdig bedömning och betygsättning (s. 47-63), Skolverkets allmänna råd 2004, Skolverket. - MSU (2008). Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm. - Pettersson, A. (1997). Analys av elevernas arbeten med mer omfattande matematikuppgifter i år 9. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. - Dowling, P. (1996). A sociological analysis of school mathematics texts. Educational Studies in Mathematics, 31, 389-415. - Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. I A. Bishop et al (red.), Second international handbook of mathematics education, Part one (ss. 75-102). Dordrecht: Kluwer. - Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik. Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. (valda kapitel)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.