Naturkunskap (61-75 hp), 15 hp

Natural Science (61-75 cr), 15 credits

93NK51

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Gålfalk

Kursansvarig

Magnus Gålfalk

Studierektor eller motsvarande

Magnus Gålfalk
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Naturkunskap (1-60 hp) med minst 45 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • konkretisera och kritiskt förhålla sig till strategier för en hållbar utveckling
 • tillämpa ett ämnesövergripande angreppssätt på aktuella energi- och miljöfrågor
 • redogöra för olika strålningsmiljöer
 • planera, genomföra och presentera kemiska, biologiska och fysikaliska miljöanalyser
 • planera, genomföra och utvärdera naturvetenskapligt fältarbete
 • analysera konsekvenser av hantering av naturvetenskapligt innehåll ur ämnesdidaktiska perspektiv
 • använda internationell naturvetenskaplig terminologi
 • kommunicera och samarbeta med olika aktörer inom den pedagogiska verksamheten
 • redogöra för biogeokemiska kretslopp och dess betydelse för miljö och samhälle

Kursinnehåll

Kursen omfattar en bearbetning av naturvetenskapliga frågeställningar som har betydelse för vårt samhälle med fokus på centrala biogeokemiska kretslopp, energianvändning och miljöpåverkan. Kopplat till detta fokuserar kursen ett lärande för hållbar utveckling och betydelsen av kontextbaserad undervisning. Studenten fördjupar sig i fossilenergi, förnybar energi, energihushållning, energikvalitet, energistatistik samt konsekvenser och nyttovärden av energianvändning. Studenten studerar energiflöden, redoxprocesser och omsättning av materia samt mikroorganismernas betydelse relaterat till storskaliga processer som biogasproduktion, kvävereduktion, avfallshantering och vattenrening. Olika typer av strålning och strålningsmiljöer, dess effekt på biogeokemiska cykler, samt strålningsbalansen mellan atmosfär och biosfär fördjupar sig studenten i, liksom kemiska processer för bildning och nedbrytning av ozon. Kursen fördjupar kretsloppens biogeokemiska processer och dess betydelse för miljö och samhälle. I relation till ämnesinnehåll, aktuella frågeställningar och skolans verksamhetsområde tillämpar kursen olika kemiska, biologiska och fysikaliska analystekniker, samt beräkningar och fältarbete. Studenten tillämpar och analyserar konkreta ämnesdidaktiska implikationer ur ett lärande perspektiv liksom förmågan att hantera och kommunicera ämnesinnehåll och ämnesdidaktik.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, fältarbete, räkneövningar och självständiga studier.

Examination

Individuell skriftlig salstentamen, genomförande av laborationer och fältarbete samt individuell och/eller parvis skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: Naturvetenskaplig didaktik 1.5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen; Energi o miljöförändring 7.5 hp U, G, VG
LAB3 Laborationer och fältarbete 6 hp U, G

Övrigt

En preliminär litteraturlista kommer att finnas tillgänglig åtta veckor före kursstart under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.