Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp

Religious Education (1-15), 15 credits

93RE17

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius, Elin Palm, Catharina Wiström-Ginér

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Historia 1, eller Historia 1b, alternativt Historia 1a1+1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för huvuddrag i några religioners lära och livsgestaltning
- exemplifiera och diskutera religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället
-redogöra för etikens grunder och aktuella problem i tillämpad etik
- diskutera och analysera styrdokument och utvärderingar rörande skolämnet religionskunskap i grundskolan
- redovisa och analysera grunddragen i religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- jämföra religionskunskapsämnets framväxt med två andra ämnen

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk:

Religionshistorisk introduktion. Kursmomentet introducerar lära och livsgestaltning inom olika religioner, främst judendom, islam, buddism och hinduism. Såväl historiska som nutida perspektiv beaktas. Religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället behandlas.

Etik och skolans värdegrund. Här behandlas etikens grunder och aktuella frågor inom tillämpad etik med speciell relevans för grundskolans religionskunskapsundervisning och värdegrundsfrågor i det mångkulturella samhället.

Ämnesdidaktik. Grundskolans nationella och lokala styrdokument för ämnet samt nationella utvärderingar behandlas och analyseras. Religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne behandlas och jämförs med andra ämnen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt skriftlig tentamen.

PROVKODER:
STN3 Skriftlig tentamen, religionshistoria, 6 hp U-VG
STN4 Skriftlig tentamen, etik, 6 hp U-VG
SRE4 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G, religionshistoria
SRE5 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G, etik
SRE6 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U-VG, religionsdidaktik

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.