Svenska som andraspråk (1-15 hp), 15 hp

Swedish as a second language (1-15 cr), 15 credits

93SA17

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Grönås

Kursansvarig

Helena Grönås

Studierektor eller motsvarande

Per Simfors

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå och områdesbehörighet 6c: Kursen förutsätter dessutom momenten grammatik och fonetik i svenska eller engelska, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- visa upp grundläggande kunskaper om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur
- kunna använda sina teoretiska kunskaper vid analys av andraspråksinlärares svenska uttal
- kunna göra performansanalyser av korta enkla texter producerade av andraspråkselever

Kursinnehåll

I kursen studeras svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter i svenskan för andraspråksinlärare. Den studerande reflekterar kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares svenska talspråk. Den studerande läser om olika skriftsystem, liksom svensk stavning och dess förhållande till talet.

I kursen studeras även svenskans grammatiska system. Den studerande orienterar sig också om andra språks strukturer och reflekterar kring svårigheter i svenskan genom analys av inlärares skriftspråkliga produktion. Analyserna som används är både traditionella felanalyser och performansanalyser, avsedda att belysa andraspråksinlärares utveckling av svenska språket.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer följande arbetsformer: föreläsningar, seminarier, självständiga studier av kurslitteratur, arbete med övningsuppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig redovisning av kursuppgifter och fältstudier. 
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen, fonetik 4 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, grammatik 6 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning, uttalsanalys 3 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning, grammatik 2 hp U, G
OBL1 Fältstudier 0 hp D

Böcker

Komplett litteraturlista finns under Övriga dokument och i Lisam.

Derwing, T., (2008) Curriculum issues in teaching pronunciation to second language learners
Ekerot, Lars-Johan, (2011 eller senare) Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk Malmö: Gleerups
Hansen Edwards, J. & Zampini, M. (red.), Phonology and Second Language Acqusition

Sid. 347–369 (22 s). Tillgänglig elektroniskt via biblioteket, LiU.

Josefsson, Gunlög, (2009 eller senare) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare Lund: Studentlitteratur

Alterantiv till Josefsson är Bolander, Maria, Funktionell svensk grammatik (med tillhörande övningsbok), Stockhom: Liber (2012).

Josefsson, Gunlög, (2009 eller senare) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningingsbok Lund: Studentlitteratur

Alterantiv till Josefsson är Bolander, Maria, Funktionell svensk grammatik (med tillhörande övningsbok), Stockhom: Liber (2012).

Khemiri, Jonas Hassen, (2003) Ett öga rött Stockholm: Norstedt
Källström, Roger, (2012) Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144055732

Zetterholm, Elisabeth, Tronnier, Mechtild, (2017) Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144075297

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.