Svenska som andraspråk (16-30 hp), 15 hp

Swedish as a second language (16-30 cr), 15 credits

93SA27

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå och Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+ 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och tillämpa teorier om språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet som resurs 
 • redogöra för organisering, planering och genomförande av undervisning av flerspråkiga elever/andraspråkselever
 • analysera och reflektera kring språk, språkanvändning, språkideologier och språkpolitik 
 • diskutera språk, kultur, identitet och etnicitet samt hur dessa påverkar undervisningen i det flerspråkiga klassrummet.

Kursinnehåll

Skolämnet svenska som andraspråk behandlas i ett historiskt perspektiv liksom organisering och genomförande av språkutvecklande andraspråksundervisning. Kursen fokuserar på organisatoriska faktorer såsom inkludering liksom didaktiska frågor som planering av undervisning. Fokus ligger på att gynna flerspråkiga elevers språkutveckling och flerspråkighet som resurs i klassrummet. Språk- och kulturmöten i skolan diskuteras liksom attityder till språklig och kulturell mångfald i skola och samhälle. I kursen läses och diskuteras sociala och kulturella faktorer av betydelse för andraspråksutveckling liksom interkulturellt förhållningssätt ur ett undervisningsperspektiv. Teorier om språk, språkanvändning, språkideologier och språkpolitik introduceras och begreppen språk, kultur, identitet och etnicitet behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier av kurslitteratur ingår skriftliga och muntliga uppgifter, seminarier, föreläsningar och gruppuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom hemtentamina, skriftlig och muntlig redovisning av kursuppgifter samt obligatoriska seminarier.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL6 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL7 Obligatoriskt moment 0 hp D
SRE1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 2 hp U, G
STN3 Skriftlig tentamen: Hemtentamen 5.5 hp U, G, VG
STN5 Skriftlig tentamen: Hemtentamen 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.