Svenska som andraspråk (61-75 hp), 15 hp

Swedish as a second language (61-75), 15 credits

93SA51

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2021. Ersätts av 93SA53.

Huvudområde

Svenska språket Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2016) Svenska Linköping V

Huvudområde

Svenska språket, Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Svenska som andraspråk varav minst 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera och redovisa ett grammatiskt problem i svenska som andraspråk
- föreslå lämplig metod att undervisa i ovan nämnda moment
- kritiskt granska och referera avhandlingar inom svenska som andraspråk,
- självständigt kunna planera, genomföra och presentera en litteraturstudie som uppfyller grundläggande krav på vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen innebär fördjupade studier i såväl svenska språket som språkutveckling, kultur och didaktik. Den studerande ska själv kunna påverka innehållet och i samråd med kursansvarig lärare själv välja kurslitteratur i delar av kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom seminarier och självständiga studier

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriflig redovisning Litteraturstudie 1, 5 hp Skala U-VG
SRE2 Skriflig redovisning Litteraturstudie 2, 5 hp Skala U-VG
MRE1 Muntlig redovisning med skriftlig uppföljning Grammatiskt problem 2.5 hp Skala U-VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftlig sammanfattning Avhandlingar 2.5 hp Skala U-VG


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligatorisk kurslitteratur Avhandling om någon aspekt av svenska som andraspråk (se förslag i särskild bilaga). Handbokslitteraturen om uppsatsskrivande skaffar du när det är dags för dig att skriva uppsats. Egenvald fördjupningslitteratur tillkommer. Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2006). Febe Friberg (red.). Lund: Studentlitteratur. (Lämplig för konsumtionsuppsats). En grammatikbok. Kortfattad uppsatsguide (2010). Sammanställd av Gunnar Gårdemar. Sändes som e-postbilaga till kursdeltagarna. (Produktionsuppsats). Lagerholm, Per (2005). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. (Lämplig för produktionsuppsats). Svenska skrivregler (2000). Utgivna av Svenska språknämnden. Liber. Referens- och metodlitteratur Hallström, Anna & Östberg, Urban (1997). Klara grammatiktest i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur. Hallström, Anna & Östberg, Urban (1999). Svår svenska. Idiom och slang i urval. Lund: Studentlitteratur. Hallström, Anna & Östberg, Urban (2001). Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur. Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger (red) (2004). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Källström, Roger (2012). Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. Musk, Nigel; Wedin, Åsa (red.) (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur. Rehnqvist, Gunilla (2010). Svenska för utländska studenter. Lund: Studentlitteratur. Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Skov, Signe (2014). Att skriva en bra uppsats. Samfundslitteratur och Liber. Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari H. (2010). Den flerspråkiga människan. Lund: Studentlitteratur. (Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare i förskola och tidig grundskola). Wedin, Åsa (2010). Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Lund: Studentlitteratur. Wedin, Åsa; Hedman, Christina (red.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur. Observera att Nationellt centrum för svenska som andraspråk har en nyttig hemsida med nyheter i ämnet och länkar till andra relevanta hemsidor. http://www.andrasprak.su.se/ En annan länk som kan vara användbar går till Centrum för tvåspråkighetsforskning. http://www.biling.su.se/

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.