Svenska som andraspråk (61-90 hp), 30 hp

Swedish as a second language (61-90 cr), 30 credits

93SA53

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Svenska som andraspråk (1-60 hp) med minst 45 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • identifiera ett grammatiskt moment av relevans för andraspråksinlärare
 • planera ett grammatiskt undervisningsmoment i det flerspråkiga klassrummet
 • kritiskt granska en doktorsavhandling inom svenska som andraspråk
 • självständigt planera ett läsdidaktiskt projekt i det flerspråkiga klassrummet
 • redovisa grundläggande kunskaper om språktypologi och förutsättningarna för andraspråksinlärning i svenska
 • redogöra för genrepedagogik i relation till ett didaktiskt lektionsupplägg och till skolans styrdokument
 • analysera andraspråkselevers texter utifrån systemiskfunktionell grammatik

Kursinnehåll

I kursen behandlas didaktiska metoder i det flerspråkiga klassrummet med fokus på pedagogik och didaktik. Kursen innehåller grammatiska moment av relevans för undervisningen av andraspråksinlärare. Kursen innehåller också studier av forskningsmetodik inom svenska som andraspråk. I kursen ingår även planering och redovisning av ett läsdidaktiskt projekt med grund i forskning och styrdokument. Dessutom introduceras och diskuteras språktypologi utifrån ett kontrastivt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, samt arbete i grupp och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

För att få Väl godkänt betyg på hela kursen krävs Väl godkänt på 18,5 hp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning, Grammatik 5 hp U, G, VG
SME2 Muntlig och skriftlig redovisning, Läsning av avhandling 5 hp U, G, VG
SME3 Muntlig och skriftlig redovisning, Läsprojekt 6.5 hp U, G, VG
SME4 Muntlig och skriftlig redovisning, Genrepedagogik 5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning, Språktypologi 3.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning, Systemiskfunktionell grammatik 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.