Svenska som andraspråk (61-90 hp), 30 hp

Swedish as a second language (61-90 cr), 30 credits

93SA53

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Svenska som andraspråk (1-60 hp) med minst 45 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • analysera texter från olika delar av världen och olika tider med relevans för undervisningen i det mångkulturella klassrummet 
 • redogöra för forskning om skönlitterära och multimodala texter i flerspråkig undervisning 
 • planera undervisning för språkutveckling samt stärkande av flerspråkiga elevers identitet med stöd i litteraturdidaktik 
 • diskutera didaktiska aspekter av flerspråkiga elevers läsförståelse och läsintresse 
 • redogöra för olika typer av forskningsinriktningar inom andraspråksforskningsfältet och dess för- respektive nackdelar 
 • diskutera vetenskapsmetodologiska och forskningsetiska frågor relaterade till andraspråksforskningsfältet 
 • planera ett mindre forskningsupplägg med relevans för forskningsfältet
 • argumentera för en vald forskningsinriktning inom svenska som andraspråk med utgångspunkt i teorier och forskning 
 • redovisa grundläggande kunskaper om språktypologiska frågor samt om språksläktskap 
 • redogöra för de viktigaste språktypologiska skillnaderna i invandrar- och minoritetsspråken i relation till svenska språket 
 • diskutera språktypologiska skillnaders betydelse för andraspråksinlärningen
 • diskutera språklig variation samt de största invandrar- och minoritetsspråkens status 
 • diskutera digitala mediers plats i andraspråksundervisningen och de digitala mediernas relation till relevanta styrdokument 
 • reflektera över hur språkliga resurser i det flerspråkiga klassrummet kan aktiveras och tillvaratas genom digitala medier 
 • redogöra för didaktiska metoder vad gäller digitala medier i det flerspråkiga klassrummet.
 • redogöra för teorier och forskning med relevans för undervisning med digitala medier.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande fyra delar: Litteratur och andraspråksläsande, Teori och metod inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning, Språktypologi och språklig variation samt Digitala medier inom andraspråksundervisningen. 

Del 1 behandlar multimodala texters roll och användbarhet i undervisningsämnet svenska som andraspråk. Här introduceras didaktiskt arbete med texter utifrån relevanta teorier och forskning relaterade till svenska som andraspråkämnet. I kursen ingår även didaktiska aspekter av flerspråkiga elevers läsförståelse och läsintresse genom ett vidgat textbegrepp och ett interkulturellt förhållningssätt. 

Del 2 ger en fördjupning i teorier och inriktningar inom andraspråksforskningsfältet med fokus på flerspråkig utveckling samt de metoder som används. Vetenskapsmetodologiska frågor samt forskningsetik relaterat till forskningsfältet diskuteras och problematiseras. Här ingår en individuell fördjupning där den studerande i samråd med kursansvarig lärare själv väljer fördjupningsområde inom forskningsfältet svenska som andraspråk samt tillhörande litteratur. 

Del 3 behandlar svenska språket ur ett tvärspråkligt perspektiv där språktypologiska frågor diskuteras. Språksläktskap tas upp samt fonologiska, morfologiska och syntaktiska aspekter i svenska språket som även jämförs med de största invandrarspråken samt de nationella minoritetsspråken. Didaktiska perspektiv på språktypologiska olikheter som kan ha betydelse för undervisning av andraspråksinlärare av svenska diskuteras. Vidare belyses svenska dialekter och andra språkliga varieteter samt status kopplat till minoritetsspråk och språklig variation.

Del 4 introducerar och diskuterar digitala medier i ämnet svenska som andraspråk. Relevanta teorier och forskning, såsom multimodal teori och forskning om digitalisering, introduceras och sätts i relation till undervisningen i svenska som andraspråk. Digitala mediers möjligheter i andraspråksundervisningen diskuteras och ett kritiskt förhållningssätt etableras genom de didaktiska grundfrågorna: Vad, hur, när och varför digitala medier används i andraspråksundervisningen. Kursen fokuserar på vilka möjligheter digitala medier kan innebära för vuxna andraspråksinlärares språkutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier av kurslitteratur ingår skriftliga och muntliga uppgifter, seminarier, föreläsningar och gruppuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen, hemtentamina, skriftlig och muntlig redovisning av kursuppgifter, gruppuppgifter samt obligatoriska seminarier.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL2 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL3 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL4 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL5 Obligatoriskt moment 0 hp D
MRE2 Muntlig redovisning 2.5 hp U, G
MRE3 Muntlig redovisning 2.5 hp U, G
SME5 Muntlig och skriftlig redovisning 2.5 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning 2.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: hemtenamen 5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.