Svenska som andraspråk (76-90 hp), 15 hp

Swedish as a second language (76-90 cr), 15 credits

93SA61

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2021. Ersätts av 93SA53.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Grönås

Kursansvarig

Helena Grönås

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Svenska som andraspråk (1-60 hp), varav Svenska som andraspråk (1-45 hp), 45 hp ska vara godkänt, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande
- kunna redovisa grundläggande kunskaper om språktypologi,
- utifrån sina språktypologiska kunskaper kunna diskutera förutsättningarna för vissa specifika språkgruppers andraspråksinlärning i svenska
- kunnaredogöra för grundläggande kunskaper om genrepedagogik,
- självständigt kunna planera undervisningsmoment utifrån aktuell forskning om språkinlärning

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i språktypologi och studier om genrepedagogik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig hemtentamen, skriftlig och muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Individuellt skriftl arb kring syst funkt grammatik 5 hp U, G, VG
MRE3 Muntl redovis m skriftl underl. Texter ur ett genped persp 5 hp U, G, VG
GRA1 Grupparbete kring språktypologi med munt redovisn 5 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.