Samhällskunskap (61-90 hp), 30 hp

Social Science (61-90 Credits), 30 credits

93SH53

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson, Nina Nikku, Khalid Khayati, Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

​Kursen kräver genomgången Samhällskunskap (1-60 hp) varav 45 hp med godkänt resultat inklusive delkurserna Sociologi 1, samt Samhällskunskap 1 och 2, samt godkända kurser (UK 1-4); Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkänd VFU-kurser i samhällskunskap och i ämne 2, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- diskutera lokala och globala utmaningar samt analysera människors olika livsvillkor ur ett lokalt och globalt perspektiv.
- analysera globaliseringens konsekvenser för individer, grupper, organisationer och samhälle utifrån samhällsorienterande perspektiv.
- analysera lärande i multikulturella pedagogiska miljöer och argumentera för att integrera globala och internationella perspektiv i samhällskunskapsundervisningen.
- självständigt organisera och strukturera samt utvärdera innehållet av lärande genom fältstudier i lokal eller global miljö.
- självständigt skapa ett egenproducerat läromedel för undervisning i samhällskunskap
- redogöra för nationalekonomiämnets historiska utveckling med avseende på vad som studerats (ämnets domän) och hur det studerats (ämnets metod),
- beskriva och kritiskt analysera olika tillämpningar/tillämpningsområden för modern nationalekonomi.
- redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom modern sociologisk teori.
- analysera aktuella samhällsproblem med hjälp av olika sociologiska teorier på samhälls-grupp- och individnivå
- redogöra för och diskutera globalisering och social rörlighet och dess konsekvenser för individer och grupper ur ett sociologiskt perspektiv.
- redogöra för och diskutera välfärdssamhällets sociala strukturer samt olika gruppers livsvillkor i det samtida samhället.
- redogöra för och kritiskt granska social segregering och dess orsaker och effekter i relation till ovanstående sammanhang
- redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom jämförande politik och förvaltning samt om centrala institutioner, aktörer och processer,
- demonstrera övergripande kunskaper om några staters politik och förvaltning, förståelse för hur deras särdrag kan förklaras samt för hur teorier, begrepp och institutioner uppkommer och förändras och tolkas i olika historiska, politiska och analytiska perspektiv,
- diskutera hur jämförelser bidrar till en ökad kunskap om politik och förvaltning samt förmåga att skriftligt reflektera över och förhålla sig kritiskt till politiska och förvaltningsrelaterade företeelser ur jämförande perspektiv genom att tillämpa begrepp och teorier,
- applicera olika teorier och metoder inom jämförande politik på historiska eller samtida exempel,
- muntligt i en seminariesituation redogöra för sina analyser och kritiskt diskutera begrepp och teorier

Kursinnehåll

Ämnesdidaktik
Delkursen genomförs till stor del i fältmiljö, vilket sker lokalt eller utomlands. I kursen diskuteras globaliseringens olika drivkrafter och konsekvenser, dess sociala och ekonomiska ursprung samt dess konsekvenser för olika grupper av människor och organisationer. Kursen behandlar internationalisering i skolan och konsekvenser för undervisning i gymnasieskolan. Studenterna tar ett stort ansvar för fältstudien och med utgångspunkt från den lärande miljön, och relevant forskning, skapas ett egenproducerat läromedel

Nationalekonomi
Delkursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling samt hur modern nationalekonomi kan tillämpas inom dagsaktuella samhällsfrågor.

Frågorna kan exempelvis röra områden som tillväxt, hållbar utveckling, globalisering, stabiliseringspolitik och resursfördelning.

Sociologi
Inom delkursen behandlas modern sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen fokuserar på teorier om sociala och kulturella samhällsförändringar och dess konsekvenser på grupp- och individnivå. Moderna sociologiska teorier och begrepp tillämpas för att belysa globalisering, social rörlighet, välfärdssamhällets sociala strukturer, olika gruppers livsvillkor samt segregering.

Politiska system i jämförande perspektiv
Delkursen bygger vidare på kunskaperna om det svenska politiska systemet genom att relatera svenska förhållanden till andra staters politik och förvaltning. Fokus är teorier kring statsskick och förvaltningsmodeller samt deras analytiska applikationer och olika metoder för jämförelser. Därtill utgör EU:s politik, struktur och förvaltning en viktig del av kursen. Förklaringsansatser som pekar på grundläggande förståelse för ekonomiskt politiska sammanhang ur ett jämförande perspektiv beaktas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier, handledning, grupparbete samt självständiga studier.

OBLIGATORISKT MOMENT:
Seminarier Sociologi

Seminarier Politiska system i jämförande perspektiv

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt skriftlig tentamen.

För VG på hel kurs krävs VG på 3 av 4 följande moment. SRE1, STN1, STN2 eller STN3. Det krävs också VG på MRE4.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Skriftl tentamen: salstentamen, Politiska system 5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen, Sociologi 6.5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen, Nationalekonomi 5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftl redovisning med muntl pres: Egenprod läromedel 6 hp U, G, VG
OBL2 Aktivt deltagande i sem, Politiska system 1 hp U, G
OBL1 Aktivt deltagande i seminarier, Sociologi 0 hp D
MRE3 Muntlig redovisning, Sociologi 1 hp U, G
MRE2 Muntl redovisn m skriftl underlag: grupparb NEK 2.5 hp U, G
MRE4 Muntl redovisning m skriftl underlag (Ämnesdidaktik) 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Aldén, Lina, (2017) Nationalekonomins frågor. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144114934

Almius, Tore, (2006) Erfarande och synvändor : en artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2006

PDF-fil i Lisam

Almius, T. Fältstudier

Dielemans, Jennie, Salehi, Shahab, (2014) Välkommen till paradiset Stockholm : Atlas
Dowden, Richard, Eklöf, Margareta, (2010) Afrika : framtidens kontinent Stockholm : Leopard, 2010

ISBN: 9789173432870

Ett kapitel, finns på Lisam

*För studenter som gör internationell fältstudie.

Giddens, Anthony, Griffiths, Simon, Nilsson, Björn, Carle, Jan, (2007) Sociologi 4., omarb. uppl. / svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144019475

Eller annan upplaga

Giddens, Anthony, Retzlaff, Joachim, (1996) Modernitetens följder Lund : Studentlitteratur, 1996 ;

ISBN: 9144001428, 9789144001425

Hillbom, Ellen, Green, Erik., (2010) Afrika: en kontinents ekonomiska och sociala historia Studieförbundet Näringsliv och samhälle.

ISBN: 9789186203061, 9186203061

*För studenter som gör internationell fältstudie.

Landin, S., (2016) Blir världen bättre?

E-bok

Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2015) Sociologins teoretiker Gleerup

ISBN: 9789140678638

ffa Introduktion, kap 12, 13, 14 o 15

Morawski, Jan, (2010) Mellan frihet och kontroll : om läroplanskonstruktioner i svensk skola Örebro : Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, 2010

ISBN: 9789176687390

Kap 2. Två konstruktioner av kontroll samt Kap 8. Från tolkning till tydliga instruktioner

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:322426/FULLTEXT01.pdf

Ngũgĩ Wa Thiong'o, Svensson, Pär, (2017) Se Afrika [Stockholm] : Volante, 2017

ISBN: 9789188123961

*För studenter som gör internationell fältstudie.

Persson, Johan, Schibbye, Martin, (2013) 438 dagar : vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar Göteborg : Offside Press : Filter, 2013

ISBN: 9789185279258

*För studenter som gör internationell fältstudie.

Rylander, Sten, (2014) Afrika vänder : en kontinent i förändring Lund : Historiska media, 2014

ISBN: 9789175450940

Ett kapitel.

*För studenter som gör internationell fältstudie.

Sandelin, Bo, Trautwein, Hans-Michael, Wundrak, Richard, (2008) Det ekonomiska tänkandets historia 4., [rev. och utök.] uppl. Stockholm : SNS förlag, 2008

ISBN: 9789185695591

Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit, Båth, Sten, (2009) Plats - identitet - lärande : närområdesstudier i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144056128

Sohl, Lena, (2014) Att veta sin klass : kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige Stockholm : Atlas Akademi : Publit [distributör], 2014

ISBN: 9789173894654

Kap 3, 4 och 9

Ålund, Aleksandra, (2016) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; Kön, klass, identitet och ras

ISBN: 9172033495, 9789172033498

PDF finner ni genom att googla titeln

Artiklar

Acker, J., Gender, Capitalism and Globalization Critical Sociology vol 30:no 1. 2004
Bauman, Zygmunt, Torhell, Sven-Erik, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Beck, U., Bonss, W., Lau, C., The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses and Research Programme Theory, Culture & Society. 2003, vol. 20, no 2.
Berhanu, Girma, Even in Sweden? Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education International Journal of Special Education Vol 25, no 3, 2010, pp148-59
Dahlstedt, Magnus, Author, Fejes, Andreas, Author, Olson, Maria, Author, Rahm, Lina, Author, Sandberg, Fredrik, Author, Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid Sociologisk Forskning 2017, 54, nr 1-2, s 31-50.
Dahlstedt, Magnus, Eliassi, Barzoo, Salomonsson, Lisa, Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid – inledande reflexioner. Sociologisk forskning 2017, 54, nr 1-2, s 5-10.
Fernqvist, Stina, Author, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen, Originator, Joining in on different terms: dealing with poverty in school and among 'peers' Young 2013 21 (2) ; s. 155-171
Uddhammar, E., The forbidden attraction of the enlighten despot. Statsvetenskaplig tidskrift 2013/4, årgång 115. (s. 403-425)

*För studenter som gör internationell fältstudie.

Övrigt

Barnfattigdom i Sverige (Rädda Barnens årsrapport 2015)

https://www.raddabarnen.se/Documents/om-oss/ekonomi/rb_arsred_2015_22juni.pdf

Human Development Report 2013

Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald. Sammanfattning på svenska (tillgänglig på nätet).

Observera

Litteraturlista för delkursen Politiska system i jämförande perspektiv finns på kurskoden 733G19:

https://liu.se/studieinfo/kurs/733g19/

(OBS! Välj rätt kurstillfälle)

Kompletterande litteratur

Artiklar

Artiklar tillkommer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.