Samhällskunskap: Verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

Social Science, Teaching Practice, (46-52,5 hp), 7.5 credits

93SHV9

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 5 (HT 2016) Svenska Linköping V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 5 (HT 2016) Svenska Linköping V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Samhällskunskap 1-30 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera flera undervisningssekvenser utifrån styrdokument, lärandeteorier och samhällsvetenskapliga modeller och metodik, elevernas förutsättningar samt IKT
- argumentera för val av läromedel utifrån styrdokument, intersektionalitet och IKT
- kritiskt granska och välja relevanta läromedel utifrån styrdokument, intersektionalitet, lärandeteorier och IKT
- agera utifrån skolans värdegrund med fokus på mänskliga rättigheter, respekt och tolerans samt intersektionalitet
- genomföra flera undervisningssekvenser utifrån planeringen i relation till styrdokument, lärandeteorier och samhällsvetenskapliga modeller och metodik samt IKT
- följa upp och reflektera över undervisningssituationer i relation till lärandeteorier och egna insatser i den pedagogiska verksamheten
- dokumentera och kommunicera bedömning av elevers kunskaper i Samhällskunskap och argumentera för sina överväganden
- ta emot konstruktiv kritik och utifrån detta utveckla sitt yrkeskunnande.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera, organisera och genomföra undervisning i samhällskunskap och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar. I utvärderingen av planeringen och undervisningen reflekterar den studerande tillsammans med handledaren över sin egen undervisning i relation till teorier och metoder inom didaktisk forskning inom undervisning och lärande i samhällskunskap inklusive bedömning. Den studerande övar sig i lärarrollen att samarbeta och interagera med elever och skolans personal. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examinationen sker genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt genom skriftlig redovisning.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF Tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor, 5 hp, U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-rapport, 2.5 hp, U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.